Pismo Lubuskich Nauczycieli GRONO – Kwartalnik

Polecamy Państwu GRONO – Pismo Lubuskich Nauczycieli, kwartalnik wydawany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Po blisko 20 latach powróciliśmy do publikacji, którą nasz Ośrodek wydawał z powodzeniem w latach 1991-2000. Kontynuujemy sprawdzoną praktykę, która ma na celu wspieranie i integrację lubuskiego środowiska edukacyjnego, inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich oraz projakościowych działań.

Zapraszamy Państwa do udziału w redagowaniu czasopisma. Prosimy o nadsyłanie: artykułów, fotografii, prac plastycznych, listów, pytań, sugestii oraz konstruktywnej krytyki. Publikowane materiały powinny prezentować zagadnienia związane z warsztatem pracy nauczyciela, metodami sprzyjającymi uczeniu się i aktywizacji uczniów, z diagnozowaniem i ocenianiem, opieką i wychowaniem, pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacją lekcji i szkoły, systemami szkolno-wychowawczymi, zarządzaniem szkołą i placówką edukacyjną, rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli itp.

Liczymy na materiały opisujące doświadczenia, pomysły, przykłady dobrych praktyk, zachęcające do eksperymentowania. Zależy nam, by GRONO było miejscem wymiany myśli, polemik i informacji, np. o ofercie edukacyjnej, projektach, nowościach wydawniczych, najnowszych przepisach prawnych itp.


Kontakt
GRONO Pismo Lubuskich Nauczycieli
Redaktor naczelna: Ewa Duma
Kolegium redakcyjne: Lidia Bugiera, Katarzyna Kochan, Lech Sałaciński
Współpraca: zespół nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych
Adres redakcji: ul. Fryderyka Chopina 15 a, 65-031 Zielona Góra
e-mail: E.Duma@odn.zgora.pl


Wskazówki dla autorów:

  • Artykuły i wszelkie inne materiały przeznaczone do publikacji należy dostarczyć na wyżej wskazany adres e-mail jako załącznik do poczty.
  • O przyjęciu do druku decyduje Kolegium Redakcyjne, które zastrzega sobie prawo skracania tekstów i wprowadzania niezbędnych zmian, np. w tytule. Przyjmujemy tylko materiały nigdy wcześniej niepublikowane. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
  • Każdy autor otrzymuje umowę tzw. lojalnościową, bo za nadesłane materiały redakcja nie wypłaca honorariów.
  • Artykuły powinny być poprawne pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym. Ogólnie przyjęte skróty, oznaczenia i symbole powinny być ujednolicone.
  • Objętość artykułu nie powinna być większa niż 3-4 strony formatu A4, tj. nie więcej niż 9000 znaków ze spacjami. Tekst powinien być napisany jednostronnie, czcionką 12 punktów, z zachowaniem marginesów i podwójnego odstępu między wierszami.
  • Tabele powinny być przygotowane w tym samym edytorze, co tekst zasadniczy. Materiały ilustracyjne (rysunki, fotografie) powinny być w plikach JPG oraz mieć uregulowaną kwestię praw autorskich.
  • Bibliografię należy podać na końcu artykułu w następujący sposób: dla książek: autor, tytuł, wydawnictwo, miasto, rok; dla czasopism: autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma/nr/rok, strony.
  • Notka biograficzna o autorze powinna zawierać: stopień naukowy, miejsce pracy, pełnioną funkcję itp.
  • Nadesłany materiał należy uzupełnić o informacje kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (telefon, e-mail).

Do pobrania:

Grono Nr 5 (17)/2024

Grono Nr 4 (16)/2023

Grono Nr 3 (15)/2023

Grono Nr 2 (14)/2023

Grono Nr 1 (13)/2023

Grono Nr 4 (12)/2022

Grono Nr 3 (11)/2022

Grono Nr 2 (10)/2022

Grono Nr 1 (9)/2022

Grono Nr 3 (8)/2021

Grono Nr 2 (7)/2021

Grono Nr 1 (6)/2021

Grono Nr 4 (5)/2020

Grono Nr 3 (4)/2020

Grono Nr 2 (3)/2020

Grono Nr 1 (2)/2020

Grono Nr 1 (1)/2019

 

Skip to content