Nauczyciele konsultanci

Halina Adaszyńska pokój 301 – II piętro H.Adaszynska@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 47
Barbara Benyskiewicz pokój 101 – parter B.Benyskiewicz@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 31
Katarzyna Dąbrowa pokój 102 – parter K.Dabrowa@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 52
Maria Furtak pokój 101 – parter M.Furtak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 31
Grażyna Jakubczyk pokój 206 – I piętro G.Jakubczyk@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 67
Renata Kołkowska pokój 102 – parter R.Kolkowska@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 52
Jan Kostyszak pokój 303 – II piętro J.Kostyszak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 55
Lucyna Kusiak pokój 204 – I piętro L.Kusiak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 49
Aleksander Ławiński pokój 206 – I piętro A.Lawinski@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 42
Bogusława Madej-Breitkopf pokój 201 – I piętro B.Breitkopf@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 45
Danuta Mroczyk pokój 203 – I piętro D.Mroczyk@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 66
Jolanta Radczyc pokój 203 – I piętro J.Radczyc@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 30
Lech Sałaciński pokój 101 – parter L.Salacinski@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 58
Magdalena Szendi pokój 304 – II piętro M.Szendi@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 54
Grażyna Uhman pokój 206 – I piętro G.Uhman@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 42
Aleksandra Wachowiak pokój 201 – I piętro A.Wachowiak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 65
Wioletta Wodnicka pokój 303 – II piętro W.Wodnicka@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 55

Halina Adaszyńska

 H.Adaszynska@odn.zgora.pl

Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej, edukator
pokój 301 – II piętro, tel. (68) 328 64 47

konsultacje z zakresu:

 • edukacji informatycznej;
 • metodyki nauczania TI i informatyki;
 • wdrażania nowoczesnych technologii w szkole, wykorzystania tablic interaktywnych;
 • rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli w zakresie TIK.

Barbara Benyskiewicz

 B.Benyskiewicz@odn.zgora.pl

Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką

konsultant – nauczyciel dyplomowany, edukator, kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kwalifikacje z zakresu zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor;
pokój 101 – parter, tel. (68) 328 64 31

konsultacje z zakresu:

 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • spełniania przez szkoły/placówki oświatowe wymagań państwa;
 • budowania współpracy w szkole – partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • kształtowania u uczniów kompetencji samodzielnego uczenia się;
 • tutoringu rozwojowego i naukowego;
 • kształtowania u uczniów kompetencji społeczno-obywatelskich i ekonomicznych;
 • tworzenia i realizowania projektów edukacyjnych, w tym z dofinansowaniem;
 • coachingu dla dyrektorów szkół/placówek.

Katarzyna Dąbrowa

K.Dabrowa@odn.zgora.pl

Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką

konsultant – nauczyciel
pokój 102 – parter, tel. (68) 328 64 52

Maria Furtak

 M.Furtak@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką
konsultant – nauczyciel dyplomowany, edukator, kwalifikacje z zakresu kierowania organizacjami samorządowymi i instytucjami pozarządowymi, kwalifikacje z zakresu  zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor
pokój 101 – parter, tel. (68) 328 64 31

konsultacje z zakresu:

 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • spełniania przez szkoły /placówki oświatowe wymagań państwa;
 • budowania współpracy w szkole – partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • oceniania kształtującego;
 • kształtowania u uczniów kompetencji samodzielnego uczenia się;
 • kształtowania u uczniów kompetencji społeczno-obywatelskich;
 • tutoringu rozwojowego i naukowego;
 • tworzenia i realizowania projektów edukacyjnych, w tym z dofinansowaniem;
 • coachingu dla dyrektorów szkół/placówek.

Grażyna Jakubczyk

 G.Jakubczyk@odn.zgora.pl Pracownia Edukacji Elementarnej
konsultant – nauczyciel mianowany, nauczyciel matematyki i informatyki, andragog
pokój 206 – I piętro, tel. (68) 328 64 67

konsultacje z zakresu:

 • metodyki nauczania matematyki;
 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • współdziałania szkoły ze środowiskiem lokalnym;
 • organizacji i zarządzania oświatą.

Renata Kołkowska

 R.Kolkowska@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką
– kierownik pracowni
konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel nauczania zintegrowanego i języka polskiego
pokój 102 – parter, tel. (68) 328 64 52

konsultacje z zakresu:

 • projektowania działań doskonalących jakość pracy szkoły;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzenia kontroli i ewaluacji wewnętrznej;
 • doskonalenia kompetencji kierowniczych dyrektorów szkół;
 • tworzenia dokumentacji pracy placówki;
 • awansu zawodowego nauczyciela.

Jan Kostyszak

 J.Kostyszak@odn.zgora.pl Pracownia Edukacji Elementarnej
konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka polskiego, magister filozofii, kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, koordynator edukacyjnych projektów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce , koordynator  ponadnarodowych projektów  Europejskiego Funduszu Społecznego, specjalista Euro-Ngo ds. funduszy unijnych.
pokój 203 – I piętro, tel. (68) 328 64 66

konsultacje z zakresu:

 • metodyki nauczania języka polskiego;
 • metodyki nauczania etyki;
 • doskonalenia i dokształcania nauczycieli etyki;
 • przygotowania i realizacji projektów w ramach programów RPO Lubuskie 2020;
 • przygotowania i realizacji projektów edukacyjnych, w tym ponadnarodowych, w ramach programu Erasmus + i innych;

Lucyna Kusiak

 L.Kusiak@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
– kierownik Pracowni
konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel matematyki, edukator, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, lider zespołu egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego (blok matematyczno-przyrodniczy), wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie matematyki, ekspert w zakresie Edukacyjnej Wartości Dodanej, animator działań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji
pokój 204 – I piętro, tel. (68) 328 64 49

konsultacje z zakresu:

 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • wspierania nauczycieli matematyki w pracy z nową podstawą programową;
 • metodyki nauczania matematyki;
 • oceniania;
 • konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego;
 • egzaminu gimnazjalnego w bloku matematyczno-przyrodniczym;
 • awansu zawodowego nauczycieli;
 • konstruowania raportów, programów naprawczych i doskonalących;
 • sposobów wykorzystania wskaźników EWD w pracy szkoły.

Aleksander Ławiński

 A.Lawinski@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel geografii, edukator, kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, pomiaru dydaktycznego i egzaminowania, europejskiej administracji samorządowej i rządowej  – specjalność edukacja europejska, geografii turystycznej, asesor akredytowany w MEN w ramach Priorytetu III PO KL 2007-2013, ekspert MEN ds. wdrażania nowej podstawy programowej
pokój 206 – I piętro, tel. (68) 328 64 42

konsultacje z zakresu:

 • wspierania nauczycieli geografii w pracy z nową podstawą programową;
 • metodyki nauczania geografii i edukacji globalnej (rozwojowej), zastosowań TIK w  edukacji;
 • awansu zawodowego nauczycieli;
 • egzaminu maturalnego z geografii;
 • oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego;
 • konstruowania narzędzi diagnozy edukacyjnej;
 • ewaluacji wewnętrznej;
 • konstruowania programów naprawczych i doskonalących raportów;
 • współpracy szkół z JST i organizacjami pozarządowymi;
 • organizacji turystyki szkolnej  i zajęć pozalekcyjnych;
 • organizacji współpracy międzynarodowej szkół i pozyskiwania środków na ten cel.

Bogusława Madej-Breitkopf

B.Breitkopf@odn.zgora.pl Pracownia Wychowania i Profilaktyki
konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przysposobienia obronnego i geografii, edukator, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, rzeczoznawca MENiS, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, coach VCC
pokój 201 – I piętro, tel. (68) 328 64 45

konsultacje z zakresu:

 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • wspierania nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w pracy z nową podstawą programową;
 • oceniania;
 • bezpieczeństwa w szkole i placówce oświatowej;
 • realizacji ścieżek edukacyjnych;
 • promocji zdrowia;
 • metodyki nauczania przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa, obrony cywilnej oraz promocji zdrowia;
 • awansu zawodowego nauczycieli.

Danuta Mroczyk

 D.Mroczyk@odn.zgora.pl Pracownia Edukacji Elementarnej
konsultant – nauczyciel dyplomowany, andragog, pedagog w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i specjalnej, edukacji elementarnej, terapii pedagogicznej i socjoterapii, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, lider edukacji elementarnej , lider diagnozy gotowości szkolnej, lider zmian w obszarze kształcenia specjalnego, psychoterapeuta, trener, edukator i coach VCC
pokój 203 – I piętro, tel. (68) 328 64 66

konsultacje z zakresu:nauczania i wychowania dzieci młodszych;

 • specyficznych trudności w zakresie nauki czytania i pisania;
 • metod terapii dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • konstruowania indywidualnych programów do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • psychoterapii i socjoterapii dzieci i młodzieży;
 • wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach,
 • coachingu.

Jolanta Radczyc

 J.Radczyc@odn.zgora.pl Pracownia Wychowania i Profilaktyki
– kierownik pracowni
konsultant – nauczyciel dyplomowany, pedagog rodzinny, wojewódzki koordynator programu Szkoła dla rodziców i wychowawców, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, wychowania przedszkolnego, edukator, coach
pokój 203 – I piętro, tel. (68) 328 64 30

konsultacje z zakresu:

 • wspierania kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • planowania rozwoju osobistego nauczycieli i rodziców;
 • organizacji i realizacji programu Szkoła dla rodziców i wychowawców;
 • wdrażania i realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (organizacja, programy, podręczniki, pomoce dydaktyczne);
 • planowania i organizowania działań wychowawczych i profilaktycznych;
 • konstruowania i modyfikacji szkolnych programów wychowawczych i profilaktyki;
 • rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole;
 • wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach.

Lech Sałaciński

 L.Salacinski@odn.zgora.pl Pracownia Wychowania i Profilaktyki
konsultant – nauczyciel dyplomowany, dr nauk humanistycznych, pedagog
pokój 101 – parter, tel. (68) 328 64 58

konsultacje z zakresu:

 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • diagnozowania pracy wychowawczej;
 • funkcjonowania wychowawczego szkoły;
 • współpracy międzynarodowej szkół;
 • tworzenia i realizacji projektów europejskich;
 • wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach.

Magdalena Szendi

 M.Szendi@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka angielskiego, egzaminator OKE w zakresie matury powszechnej oraz dla osób niedosłyszących, egzaminator międzynarodowych egzaminów PTE General i PTE Young Learners, koordynator Centrum Egzaminacyjnego Pearson przy ODN w Zielonej Górze, koordynator Akademii Językowej ODN
pokój 304 – II piętro, tel. (68) 328 64 54

konsultacje z zakresu:

 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • metodyki nauczania języków obcych;
 • egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego;
 • doskonalenia i dokształcania nauczycieli języków obcych;
 • uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych;
 • uzyskiwania międzynarodowego certyfikatu PTE General i PTE Young Learners z języka angielskiego.

Grażyna Uhman

 G.Uhman@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów zawodowych i fizyki, edukator, trener – ekspert w zakresie wspierania szkół i placówek wdrażających programy modułowe, ekspert nowej podstawy programowej z fizyki
pokój 206 – I piętro, tel. (68) 328 64 42

konsultacje w zakresie:

 • metodyki kształcenia zawodowego we wszystkich typach szkół;
 • modernizacji kształcenia zawodowego na poziomie JST;
 • podstawy programowej z fizyki,
 • planowania i organizowania poradnictwa zawodowego;
 • opracowania dokumentacji pedagogicznej i organizacyjnej obowiązującej w szkołach.

Aleksandra Wachowiak

 A.Wachowiak@odn.zgora.pl Pracownia Wychowania i Profilaktyki
konsultant – pedagog w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i specjalnej, terapii pedagogicznej
pokój 201 – I piętro, tel. (68) 328 64 65

konsultacje z zakresu:

 • realizacji programu „Rozwój osobisty członków społeczności szkolnej rozwojem placówki”;
 • specyficznych trudności w nauce;
 • metod terapii dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • alternatywnych metod komunikacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 • konstruowania indywidualnych programów korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych;
 • pomocy osobom doświadczającym przemocy;
 • wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach.

Wioletta Wodnicka

 W.Wodnicka@odn.zgora.pl Pracownia Edukacji Elementarnej
– kierownik Pracowni
konsultant – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka polskiego, edukator, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego – blok humanistyczny, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie języka polskiego, animator działań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, coach VCC
pokój 303 – II piętro, tel. (68) 328 64 55

konsultacje z zakresu:

 • wspierania zmian w systemie oświaty;
 • wspierania nauczycieli języka polskiego w pracy z nową podstawą programową;
 • metodyki nauczania języka polskiego;
 • awansu zawodowego nauczycieli;
 • egzaminu w bloku humanistycznym po gimnazjum;
 • oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego;
 • kryterialnego oceniania na przedmiotach humanistycznych;
 • moderowania pracy zespołów humanistycznych;
 • konstruowania narzędzi diagnozy edukacyjnej i ewaluacji;
 • publikacji materiałów metodycznych;
 • konstruowania raportów, programów naprawczych i doskonalących.