Nauczyciele konsultanci

Halina Adaszyńska pokój 301 – II piętro H.Adaszynska@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 47
Lidia Bugiera pokój 102 – parter L.Bugiera@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 42
Maria Furtak pokój 101 – parter M.Furtak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 31
Hanna Grytczuk pokój 102 – parter H.Grytczuk@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 52
dr Katarzyna Kochan pokój 101 – parter K.Kochan@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 31
Renata Kołkowska pokój 102 – parter R.Kolkowska@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 52
dr Regina Korzeniowska pokój 206 – I piętro R.Korzeniowska@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 25
Lucyna Kusiak pokój 203 – I piętro L.Kusiak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 49
Bogusława Madej-Breitkopf pokój 201 – I piętro B.Breitkopf@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 45
Monika Mojsiejonek pokój 304 – II piętro M.Mojsiejonek@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 54
Danuta Mroczyk pokój 203 – I piętro D.Mroczyk@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 66
Jolanta Radczyc pokój 203 – I piętro J.Radczyc@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 30
Tomasz Rubiś pokój 303 – II pietro T.Rubis@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 55
dr Lech Sałaciński pokój 101 – parter L.Salacinski@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 58
Grażyna Uhman pokój 304 – II piętro G.Uhman@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 42
Wioletta Wodnicka pokój 303 – II piętro W.Wodnicka@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 55
Agnieszka Znamirowska pokój 412 – III pietro A.Znamirowska@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 67


Halina Adaszyńska

 H.Adaszynska@odn.zgora.pl

Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

nauczyciel konsultant; edukator; kwalifikacje w zakresie: nauczania informatyki i technologii informacyjnej
pokój 301 – II piętro, tel. (68) 328 64 47

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej informatyki;
 • wykorzystania tablicy interaktywnej;
 • programowania;
 • wykorzystania TIK w nauczaniu.


Lidia Bugiera

 L.Bugiera@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania i Organizacji Doskonalenia
nauczyciel konsultant, coach VCC, edukator MEN, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, kwalifikacje w zakresie nauczania języka rosyjskiego, edukacji dorosłych, organizacji i zarządzania oświatą
pokój 102 – parter, tel. (68) 328 64 42

konsultacje z zakresu:

 • metodyki nauczania języków obcych;
 • realizacji podstawy programowej języka obcego;
 • motywowania uczniów do uczenia się;
 • sposobów kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych;
 • stosowania technik i narzędzi coachingu.


Maria Furtak

 M.Furtak@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania i Organizacji Doskonalenia
nauczyciel konsultant, edukator, coach, tutor, ekspert w zakresie oceny projektów, kwalifikacje z zakresu: kierowania organizacjami samorządowymi i instytucjami pozarządowymi, zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego
pokój 101 – parter, tel. (68) 328 64 31

konsultacje z zakresu:

 • wypracowania indywidualnego modelu przywództwa edukacyjnego w szkole/placówce;
 • budowania współpracy w szkole na zasadzie partycypacji uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • oceniania kształtującego;
 • sposobów kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych (wynikających z zaleceń Rady UE oraz podstaw programowych);
 • wykorzystywania tutoringu rozwojowego i naukowego w szkole/placówce do indywidualnego wspierania rozwoju ucznia;
 • tworzenia i realizowania projektów edukacyjnych, w tym z dofinansowaniem.


Hanna Grytczuk

H.Grytczuk@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania i Organizacji Doskonalenia
nauczyciel konsultant, edukator kadry kierowniczej, coach VCC, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, kwalifikacje w zakresie: nauczania matematyki, organizacji i zarządzania szkołą/placówką oświatową
pokój 102 – parter, tel. (68) 328 64 52

konsultacje z zakresu:

 • planowania i organizowania pracy szkoły zgodnie z wymaganiami państwa, w tym tworzenia koncepcji pracy szkoły i rocznego planu pracy;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym budowania wniosków i rekomendacji służących doskonaleniu jakości pracy szkoły;
 • monitorowania efektów pracy szkoły, w tym konstruowania raportów po analizie wyników egzaminów zewnętrznych;
 • konstruowania regulaminu oceny pracy nauczycieli;
 • prowadzenia badań osiągnięć uczniów.


dr Katarzyna Kochan

K.Kochan@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania i Organizacji Doskonalenia
– kierownik pracowni
nauczyciel konsultant, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog, oligofrenopedagog, wykładowca/trener języka migowego
pokój 101 – parter, tel. (68) 328 64 31

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej;
 • doboru podręczników do edukacji wczesnoszkolnej;
 • metod i form pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza z uczniami z uszkodzonym słuchem;
 • warsztatu pracy pedagoga szkolnego, w tym doboru narzędzi diagnostycznych;
 • wspomagania uczniów i rodziców z edukacji domowej, w tym organizacji egzaminów promocyjnych.


Renata Kołkowska

 R.Kolkowska@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania i Organizacji Doskonalenia
nauczyciel konsultant, coach VCC, kwalifikacje w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, organizacji i zarządzania szkołą/placówką oświatową
pokój 102 – parter, tel. (68) 328 64 52

konsultacje z zakresu:

 • planowania i organizowania pracy szkoły zgodnie z wymaganiami państwa, w tym tworzenia koncepcji pracy szkoły i rocznego planu pracy;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym budowania wniosków i rekomendacji służących doskonaleniu jakości pracy szkoły;
 • monitorowania efektów pracy szkoły;
 • konstruowania regulaminu oceny pracy nauczycieli.


dr Regina Korzeniowska

R.Korzeniowska@odn.zgora.pl Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wychowania i Profilaktyki
– kierownik pracowni
nauczyciel konsultant, dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, lider ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, lider wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kwalifikacje w zakresie: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopedii, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, resocjalizacji, techniki, doradztwa zawodowego, nadzoru pedagogicznego, zarządzania oświatą
pokój 206 – I piętro, tel. (68) 328 64 25

konsultacje z zakresu:

 • edukacji włączającej;
 • pedagogiki specjalnej;
 • organizacji i realizacji kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży;
 • organizacji i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • organizacji i realizacji działań dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia;
 • organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • terapii pedagogicznej i logopedii;
 • awansu zawodowego nauczycieli;
 • zarządzania oświatą i nadzoru pedagogicznego.


Lucyna Kusiak

 L.Kusiak@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
nauczyciel konsultant, edukator, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego z matematyki, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie matematyki, ekspert w zakresie Edukacyjnej Wartości Dodanej, animator działań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, kwalifikacje w zakresie: nauczania matematyki
pokój 204 – I piętro, tel. (68) 328 64 49

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej matematyki;
 • przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki;
 • metod i form pracy na lekcjach matematyki;
 • strategii oceniania kształtującego;
 • konstruowania raportów po analizie wyników egzaminów zewnętrznych;
 • konstruowania planu podnoszenia efektywności kształcenia;
 • podstaw prawnych awansu zawodowego nauczycieli;
 • sposobów spełniania wymagań na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.


Bogusława Madej-Breitkopf

B.Breitkopf@odn.zgora.pl Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wychowania i Profilaktyki
nauczyciel konsultant, coach VCC, edukator ds. promocji zdrowia,  rzeczoznawca MEN, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, instruktor pierwszej pomocy, kwalifikacje w zakresie: nauczania edukacji dla bezpieczeństwa i geografii
pokój 201 – I piętro, tel. (68) 328 64 45

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwa w szkole i placówce oświatowej;
 • promocji zdrowia, w tym udziału szkół/przedszkoli w Sieci Szkół/Przedszkoli Promujących Zdrowie;
 • organizowania wolontariatu i planowania działań wolontarystycznych w szkole;
 • organizacji wycieczek i imprez szkolnych;
 • postępowania w wypadkach i urazach oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.


Monika Mojsiejonek

M.Mojsiejonek@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
– kierownik pracowni
nauczyciel konsultant, Ambasador eTwinning w województwie lubuskim, kwalifikacje w zakresie: filologia angielska, filologia polska – komunikacja medialna. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, seminariów oraz warsztatów dla nauczycieli, autorka publikacji edukacyjnych. Finalistka konkursu Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2017 British Alumni Society, laureatka projektowych konkursów ogólnopolskich „Nasz Projekt eTwinning” 2015, 2017 i 2019, Konkursu Europejskiego eTwinning 2019 oraz European Language Label 2019. Moderatorka ogólnopolskiej grupy dla nauczycieli języków obcych „eTwinningowe TIKanie z językami”. Aktywnie działa w społecznościach platform Wakelet i Kahoot
pokój 304 – II piętro, tel. (68) 328 64 54

konsultacje z zakresu:

 • organizowania pracy projektowej w szkole/placówce;
 • wdrażania programu eTwinning w szkole/placówce;
 • planowania edukacyjnej współpracy międzynarodowej;
 • ewaluacji podejmowanych w szkole/placówce działań projektowych;
 • wykorzystywania nowoczesnych narzędzi TIK w codziennej pracy nauczyciela;
 • interdyscyplinarnej współpracy nauczycieli;
 • realizacji podstawy programowej języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących ucznia;
 • dzielenia się wiedzą i aktywnej promocji szkoły/placówki.


Danuta Mroczyk

 D.Mroczyk@odn.zgora.pl Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wychowania i Profilaktyki
nauczyciel konsultant, coach VCC, lider edukacji włączającej, lider zmian w obszarze kształcenia specjalnego, kwalifikacje w zakresie: edukacji elementarnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, andragogiki, psychoterapii i socjoterapii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej
pokój 203 – I piętro, tel. (68) 328 64 66

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego;
 • monitorowania osiągnięć uczniów w przedszkolu i w klasach I-III;
 • specyficznych trudności w zakresie nauki czytania i pisania;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów;
 • metod terapii dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • konstruowania indywidualnych programów do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • psychoterapii i socjoterapii dzieci i młodzieży (m.in. trudnych zachowań, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów);
 • kształtowania postaw i respektowania norm społecznych ustalonych w szkole;
 • coachingu.


Jolanta Radczyc

 J.Radczyc@odn.zgora.pl Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wychowania i Profilaktyki
nauczyciel konsultant, pedagog rodzinny, coach VCC, edukator, wojewódzki koordynator i trener programu Szkoła dla rodziców i wychowawców, kwalifikacje w zakresie: nauczania wychowania do życia w rodzinie, wychowania przedszkolnego
pokój 203 – I piętro, tel. (68) 328 64 30

konsultacje z zakresu:

 • organizacji i realizacji programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców;
 • realizacji podstawy programowej wdż;
 • diagnozowania sytuacji wychowawczo-profilaktycznej w szkole/placówce;
 • konstruowania, realizacji i modyfikacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych;
 • rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole poprzez rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • współpracy szkoły/placówki z rodzicami;
 • kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów (zwłaszcza: osobistych, społecznych i uczenia się).


Tomasz Rubiś

T.Rubis@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
nauczyciel konsultant, egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z historii, kwalifikacje w zakresie: nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, organizacji i zarządzania oświatą
pokój 303 – I piętro, tel. (68) 328 64 55

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • metod i form pracy na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • sposobów kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych;
 • wykorzystania TIK w nauczaniu.


dr Lech Sałaciński

 L.Salacinski@odn.zgora.pl Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wychowania i Profilaktyki
nauczyciel konsultant, dr nauk humanistycznych, pedagog
pokój 101 – parter, tel. (68) 328 64 58

konsultacje z zakresu:

 • konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych w szkole;
 • diagnozowania potrzeb uczniów i ich indywidualnej sytuacji, w tym budowania narzędzi diagnostycznych, opracowywania wyników diagnozy, formułowania wniosków diagnostycznych i rekomendacji;
 • organizowania współpracy zagranicznej pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec;
 • oferty szkoleń w Niemczech dla polskich nauczycieli.


Grażyna Uhman

 G.Uhman@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
nauczyciel konsultant, edukator, trener – ekspert w zakresie wspierania szkół i placówek wdrażających programy modułowe, ekspert nowej podstawy programowej z fizyki, kwalifikacje w zakresie: nauczania przedmiotów zawodowych i fizyki
pokój 304 – II piętro, tel. (68) 328 64 54

konsultacje w zakresie:

 • wprowadzania zmian w kształceniu zawodowym w świetle znowelizowanej Ustawy Prawo Oświatowe;
 • realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie;
 • dokonywania modyfikacji programów nauczania do zawodu;
 • metodyki prowadzenia zajęć na turnusach dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
 • eksperymentowania na lekcjach fizyki;
 • planowania i organizowania poradnictwa zawodowego.


Wioletta Wodnicka

 W.Wodnicka@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
nauczyciel konsultant, coach VCC, edukator MEN, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator w zakresie egzaminu z języka polskiego po gimnazjum oraz po ośmioklasowej szkole podstawowej; animator działań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji; kwalifikacje w zakresie: nauczania języka polskiego, organizacji i zarządzania oświatą oraz edukacji czytelniczej i medialnej;
pokój 303 – II piętro, tel. (68) 328 64 55

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej języka polskiego w szkole podstawowej, ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej;
 • przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego;
 • metod i form pracy na lekcjach języka polskiego;
 • oceniania, w tym strategii oceniania kształtującego;
 • sposobów indywidualizacji nauczania oraz motywowania uczniów do uczenia się;
 • badania osiągnięć uczniów na przedmiotach humanistycznych;
 • stosowania technik i narzędzi coachingu;
 • wdrażania kompetencji kluczowych w zakresie czytania i pisania, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej; kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się;
 • podstaw prawnych oraz sposobów spełniania wymagań na stopień nauczyciela mianowanego;
 • metod i narzędzi diagnozy edukacyjnej i oraz ewaluacji pracy nauczyciela;
 • konstruowania planu podnoszenia efektywności kształcenia.


Agnieszka Znamirowska

A.Znamirowska@odn.zgora.pl Pracownia Doradztwa Metodycznego
– kierownik pracowni
nauczyciel konsultant, pedagog specjalny, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, pedagog, socjoterapeuta, mediator szkolny, kwalifikacje w zakresie przedmiotów artystycznych
pokój 412 – III piętro, tel. (68) 328 64 67

konsultacje z zakresu:

 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych,
 • metod i form pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności uczniami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
 • mediacji szkolnych jako wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych,
 • współpracy z rodzicami,
 • budowania dobrych relacji w szkole pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Skip to content