Nauczyciele konsultanci

Halina Adaszyńska pokój 301 – II piętro H.Adaszynska@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 47
Barbara Benyskiewicz pokój 101 – parter B.Benyskiewicz@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 31
Katarzyna Dąbrowa pokój 102 – parter K.Dabrowa@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 52
Maria Furtak pokój 101 – parter M.Furtak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 31
Hanna Grytczuk pokój 207 – I piętro H.Grytczuk@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 25
Renata Kołkowska pokój 102 – parter R.Kolkowska@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 52
Jan Kostyszak pokój 303 – II piętro J.Kostyszak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 55
Lucyna Kusiak pokój 204 – I piętro L.Kusiak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 49
Aleksander Ławiński pokój 206 – I piętro A.Lawinski@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 42
Bogusława Madej-Breitkopf pokój 201 – I piętro B.Breitkopf@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 45
Danuta Mroczyk pokój 203 – I piętro D.Mroczyk@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 66
Jolanta Radczyc pokój 203 – I piętro J.Radczyc@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 30
Lech Sałaciński pokój 101 – parter L.Salacinski@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 58
Magdalena Szendi pokój 304 – II piętro M.Szendi@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 54
Grażyna Uhman pokój 206 – I piętro G.Uhman@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 42
Aleksandra Wachowiak pokój 201 – I piętro A.Wachowiak@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 65
Wioletta Wodnicka pokój 303 – II piętro W.Wodnicka@odn.zgora.pl tel. (68) 328 64 55

Halina Adaszyńska

 H.Adaszynska@odn.zgora.pl

Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

nauczyciel konsultant; edukator; kwalifikacje w zakresie: nauczania informatyki i technologii informacyjnej
pokój 301 – II piętro, tel. (68) 328 64 47

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej informatyki;
 • wykorzystania tablicy interaktywnej;
 • programowania;
 • wykorzystania TIK w nauczaniu.

Barbara Benyskiewicz

 B.Benyskiewicz@odn.zgora.pl

Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką

nauczyciel konsultant, edukator, coach, tutor, ekspert w zakresie oceny projektów, kwalifikacje z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego
pokój 101 – parter, tel. (68) 328 64 31

konsultacje z zakresu:

 • wypracowania indywidualnego modelu przywództwa edukacyjnego w szkole/placówce;
 • budowania współpracy w szkole na zasadzie partycypacji uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • sposobów kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych (wynikających z zaleceń Rady UE oraz podstaw programowych);
 • tworzenia i realizowania projektów edukacyjnych, w tym z dofinansowaniem;
 • wykorzystania metody coachingu przez dyrektorów szkół/placówek do osiągania założonych celów.

Katarzyna Dąbrowa

K.Dabrowa@odn.zgora.pl

Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką

nauczyciel konsultant, kwalifikacje w zakresie: wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, informatyki, organizacji i zarządzania szkołą/placówką oświatową, ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek oświatowych
pokój 102 – parter, tel. (68) 328 64 52

konsultacje z zakresu:

 • planowania i organizowania pracy szkoły/placówki zgodnie z wymaganiami państwa;
 • planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzenia kontroli, ewaluacji wewnętrznej, obserwacji zajęć;
 • przygotowania szkoły/placówki do ewaluacji zewnętrznej;
 • dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
 • redagowania oraz wprowadzania zmian w wewnątrzszkolnych aktach prawnych w tym: statutach; regulaminach szkoły/placówki.

Maria Furtak

 M.Furtak@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką
nauczyciel konsultant, edukator, coach, tutor, ekspert w zakresie oceny projektów, kwalifikacje z zakresu: kierowania organizacjami samorządowymi i instytucjami pozarządowymi, zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego
pokój 101 – parter, tel. (68) 328 64 31

konsultacje z zakresu:

 • wypracowania indywidualnego modelu przywództwa edukacyjnego w szkole/placówce;
 • budowania współpracy w szkole na zasadzie partycypacji uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • oceniania kształtującego;
 • sposobów kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych (wynikających z zaleceń Rady UE oraz podstaw programowych);
 • wykorzystywania tutoringu rozwojowego i naukowego w szkole/placówce do indywidualnego wspierania rozwoju ucznia;
 • tworzenia i realizowania projektów edukacyjnych, w tym z dofinansowaniem.

Hanna Grytczuk

H.Grytczuk@odn.zgora.pl wicedyrektor
nauczyciel konsultant, edukator kadry kierowniczej, coach VCC, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, kwalifikacje w zakresie: nauczania matematyki, organizacji i zarządzania szkołą/placówką oświatową
pokój 207 – I piętro, tel. (68) 328 64 25

konsultacje z zakresu:

 • planowania i organizowania pracy szkoły zgodnie z wymaganiami państwa, w tym tworzenia koncepcji pracy szkoły i rocznego planu pracy;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym budowania wniosków i rekomendacji służących doskonaleniu jakości pracy szkoły;
 • monitorowania efektów pracy szkoły, w tym konstruowania raportów po analizie wyników egzaminów zewnętrznych;
 • konstruowania regulaminu oceny pracy nauczycieli;
 • prowadzenia badań osiągnięć uczniów.

Renata Kołkowska

 R.Kolkowska@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką
– kierownik pracowni
nauczyciel konsultant, coach VCC, kwalifikacje w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, organizacji i zarządzania szkołą/placówką oświatową
pokój 102 – parter, tel. (68) 328 64 52

konsultacje z zakresu:

 • planowania i organizowania pracy szkoły zgodnie z wymaganiami państwa, w tym tworzenia koncepcji pracy szkoły i rocznego planu pracy;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym budowania wniosków i rekomendacji służących doskonaleniu jakości pracy szkoły;
 • monitorowania efektów pracy szkoły;
 • konstruowania regulaminu oceny pracy nauczycieli.

Jan Kostyszak

 J.Kostyszak@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
nauczyciel konsultant, kwalifikacje w zakresie: nauczania filozofii, etyki, języka polskiego, organizacji i zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego
pokój 303 – I piętro, tel. (68) 328 64 55

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej języka polskiego, etyki i filozofii w szkole podstawowej;
 • metod i form pracy na lekcjach języka polskiego, filozofii i etyki w szkole podstawowej;
 • wdrażania kompetencji kluczowych w zakresie czytania i pisania oraz świadomości i ekspresji kulturalnej;
 • form współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym (np. opracowywanie i realizacja projektów edukacyjnych i kulturalno-oświatowych);
 • przygotowania i realizacji projektów w ramach programów unijnych, w tym ponadnarodowych (np. Erasmus).

Lucyna Kusiak

 L.Kusiak@odn.zgora.pl Pracownia Doradztwa Metodycznego
– kierownik Pracowni
nauczyciel konsultant, edukator, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego z matematyki, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie matematyki, ekspert w zakresie Edukacyjnej Wartości Dodanej, animator działań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, kwalifikacje w zakresie: nauczania matematyki
pokój 204 – I piętro, tel. (68) 328 64 49

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej matematyki;
 • przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki;
 • metod i form pracy na lekcjach matematyki;
 • strategii oceniania kształtującego;
 • konstruowania raportów po analizie wyników egzaminów zewnętrznych;
 • konstruowania planu podnoszenia efektywności kształcenia;
 • podstaw prawnych awansu zawodowego nauczycieli;
 • sposobów spełniania wymagań na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Aleksander Ławiński

 A.Lawinski@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
nauczyciel konsultant, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie geografii, edukator, kwalifikacje w zakresie: nauczania geografii,  organizacji i zarządzania oświatą, pomiaru dydaktycznego i egzaminowania, europejskiej administracji samorządowej i rządowej – specjalność edukacja europejska, geografii turystycznej,
pokój 206 – I piętro, tel. (68) 328 64 42

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej geografii i przyrody;
 • kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz metodyki wykorzystania ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych;
 • badania osiągnięć uczniów – metod i narzędzi diagnozy edukacyjnej;
 • kształtowania kompetencji kluczowych w obszarach: kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Bogusława Madej-Breitkopf

B.Breitkopf@odn.zgora.pl Pracownia Wychowania i Profilaktyki
nauczyciel konsultant, coach VCC, edukator ds. promocji zdrowia,  rzeczoznawca MEN, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, instruktor pierwszej pomocy, kwalifikacje w zakresie: nauczania edukacji dla bezpieczeństwa i geografii
pokój 201 – I piętro, tel. (68) 328 64 45

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwa w szkole i placówce oświatowej;
 • promocji zdrowia, w tym udziału szkół/przedszkoli w Sieci Szkół/Przedszkoli Promujących Zdrowie;
 • organizowania wolontariatu i planowania działań wolontarystycznych w szkole;
 • organizacji wycieczek i imprez szkolnych;
 • postępowania w wypadkach i urazach oraz zasad udzielania pierwszej pomocy;

Danuta Mroczyk

 D.Mroczyk@odn.zgora.pl Pracownia Wychowania i Profilaktyki
nauczyciel konsultant, coach VCC, lider edukacji włączającej, lider zmian w obszarze kształcenia specjalnego, kwalifikacje w zakresie: edukacji elementarnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, andragogiki, psychoterapii i socjoterapii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej
pokój 203 – I piętro, tel. (68) 328 64 66

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego;
 • monitorowania osiągnięć uczniów w przedszkolu i w klasach I-III;
 • specyficznych trudności w zakresie nauki czytania i pisania;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów;
 • metod terapii dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • konstruowania indywidualnych programów do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • psychoterapii i socjoterapii dzieci i młodzieży (m.in. trudnych zachowań, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów);
 • kształtowania postaw i respektowania norm społecznych ustalonych w szkole;
 • coachingu.

Jolanta Radczyc

 J.Radczyc@odn.zgora.pl Pracownia Wychowania i Profilaktyki
nauczyciel konsultant, pedagog rodzinny, coach VCC, edukator, wojewódzki koordynator i trener programu Szkoła dla rodziców i wychowawców, kwalifikacje w zakresie: nauczania wychowania do życia w rodzinie, wychowania przedszkolnego
pokój 203 – I piętro, tel. (68) 328 64 30

konsultacje z zakresu:

 • organizacji i realizacji programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców;
 • realizacji podstawy programowej wdż;
 • diagnozowania sytuacji wychowawczo-profilaktycznej w szkole/placówce;
 • konstruowania, realizacji i modyfikacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych;
 • rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole poprzez rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • współpracy szkoły/placówki z rodzicami;
 • kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów (zwłaszcza: osobistych, społecznych i uczenia się).

Lech Sałaciński

 L.Salacinski@odn.zgora.pl Pracownia Zarządzania Szkołą/Placówką
nauczyciel konsultant, dr nauk humanistycznych, pedagog
pokój 101 – parter, tel. (68) 328 64 58

konsultacje z zakresu:

 • konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych w szkole;
 • diagnozowania potrzeb uczniów i ich indywidualnej sytuacji, w tym budowania narzędzi diagnostycznych, opracowywania wyników diagnozy, formułowania wniosków diagnostycznych i rekomendacji;
 • organizowania współpracy zagranicznej pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec;
 • oferty szkoleń w Niemczech dla polskich nauczycieli.

Magdalena Szendi

 M.Szendi@odn.zgora.pl Pracownia Wychowania i Profilaktyki
– kierownik Pracowni
nauczyciel konsultant, egzaminator OKE w zakresie matury powszechnej oraz dla osób niedosłyszących, egzaminator międzynarodowych egzaminów PTE General i PTE Young Learners, koordynator Centrum Egzaminacyjnego Pearson przy ODN w Zielonej Górze, koordynator Akademii Językowej ODN,kwalifikacje w zakresie: nauczania języka angielskiego
pokój 304 – II piętro, tel. (68) 328 64 54

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej języka obcego;
 • przygotowania uczniów do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z języka obcego;
 • wymagań egzaminu PTE General dla poszczególnych poziomów biegłości językowej (od A1 do C2), rodzajów zadań testowych, procedur egzaminacyjnych;
 • realizacji zajęć językowych w grupach na różnych poziomach zaawansowania, diagnozowania poziomu biegłości językowej.

Grażyna Uhman

 G.Uhman@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
nauczyciel konsultant, edukator, trener – ekspert w zakresie wspierania szkół i placówek wdrażających programy modułowe, ekspert nowej podstawy programowej z fizyki, kwalifikacje w zakresie: nauczania przedmiotów zawodowych i fizyki
pokój 206 – I piętro, tel. (68) 328 64 42

konsultacje w zakresie:

 • wprowadzania zmian w kształceniu zawodowym w świetle znowelizowanej Ustawy Prawo Oświatowe;
 • realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie;
 • dokonywania modyfikacji programów nauczania do zawodu;
 • metodyki prowadzenia zajęć na turnusach dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
 • eksperymentowania na lekcjach fizyki;
 • planowania i organizowania poradnictwa zawodowego.

Aleksandra Wachowiak

 A.Wachowiak@odn.zgora.pl Pracownia Wychowania i Profilaktyki
nauczyciel konsultant,  lider w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii pedagogicznej, certyfikowany edukator alternatywnych metod komunikacji, certyfikowany edukator seksuologii, kwalifikacje w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i specjalnej, oligofrenopedagogiki
pokój 201 – I piętro, tel. (68) 328 64 65

konsultacje z zakresu:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • pracy z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie;
 • organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością;
 • opracowania IPET-ów;
 • alternatywnych metod komunikacji dzieci i młodzieży;
 • metod terapii dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • specyficznych trudności w nauce;
 • pomocy osobom doświadczającym przemocy;
 • problematyki seksualności dzieci.

Wioletta Wodnicka

 W.Wodnicka@odn.zgora.pl Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
– kierownik Pracowni
nauczyciel konsultant, coach VCC, edukator MEN, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator w zakresie egzaminu z języka polskiego po gimnazjum oraz po ośmioklasowej szkole podstawowej; animator działań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji; kwalifikacje w zakresie: nauczania języka polskiego, organizacji i zarządzania oświatą oraz edukacji czytelniczej i medialnej;
pokój 303 – II piętro, tel. (68) 328 64 55

konsultacje z zakresu:

 • realizacji podstawy programowej języka polskiego w szkole podstawowej, ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej;
 • przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego;
 • metod i form pracy na lekcjach języka polskiego;
 • oceniania, w tym strategii oceniania kształtującego;
 • sposobów indywidualizacji nauczania oraz motywowania uczniów do uczenia się;
 • badania osiągnięć uczniów na przedmiotach humanistycznych;
 • stosowania technik i narzędzi coachingu;
 • wdrażania kompetencji kluczowych w zakresie czytania i pisania, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej; kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się;
 • podstaw prawnych oraz sposobów spełniania wymagań na stopień nauczyciela mianowanego;
 • metod i narzędzi diagnozy edukacyjnej i oraz ewaluacji pracy nauczyciela;
 • konstruowania planu podnoszenia efektywności kształcenia.