Diagnoza osiągnięć uczniów

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych do skorzystania z diagnozy osiągnięć uczniów organizowanej przez nasz Ośrodek – karta zgłoszenia na badania w maju 2019 r.

Zapewniamy profesjonalne testy osiągnięć szkolnych opracowane przez doświadczonych nauczycieli szkół i konsultantów ODN.

Dostarczamy raporty z prowadzonych badań, które można wykorzystać do pogłębionych analiz procesu kształcenia.

Polecamy materiał – Jak czytać i interpretować dokumentację diagnozy edukacyjnej.

Korzyści dla dyrektora:

  • dyrektor może wykorzystać diagnozy do ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły (w obszarze “Efekty” a także “Procesy”);
  • diagnozy umożliwiają monitorowanie procesu kształcenie, w tym przygotowania uczniów do sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego.

Korzyści dla nauczycieli:

  • udział nauczycieli w badaniach pozwala na doskonalenie ich umiejętności w zakresie pomiaru dydaktycznego i kryterialnego oceniania;
  • oceniając prace uczniów nauczyciele zyskują szczegółową informację na temat osiągnięć i braków uczniów, którą mogą wykorzystywać jako informację zwrotną dla uczniów i ich rodziców;
  • analiza wyników uczniów i klas na tle ogółu badanych umożliwia podejmowanie działań, których wynikiem będzie poprawa efektów kształcenia.

 Korzyści dla uczniów:

  • wyniki diagnoz ujawniają umiejętności, które nie zostały opanowane w stopniu wystarczającym i powinny być ćwiczone;
  • diagnozy uczą techniki samodzielnego rozwiązywania zadań o różnej konstrukcji;
  • praca nad testem uczy panowania nad stresem, odpowiedniego gospodarowania czasem oraz uważnego czytania poleceń.
Skip to content