Oferta ODN w zakresie wsparcia samorządów w obszarze edukacji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oferuje usługę w zakresie opracowania, podanych niżej dokumentów, niezbędnych dla skutecznego prowadzenia lokalnej polityki oświatowej gmin miast i powiatów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrektorem ODN w Zielonej Górze

tel. (68) 328 64 21, e-mail: poczta@odn.zgora.pl

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
Dokument ma charakter informacyjny i sprawozdawczy, obejmujący roczną analizę realizacji zadań oświatowych oraz funkcjonowania sieci szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument służy krótkoterminowemu monitorowaniu realizacji zadań oświatowych samorządu na poziomie lokalnym.

DIAGNOZA STANU OŚWIATY
Dokument ma charakter diagnostyczny, obejmujący wieloletnią analizę funkcjonowania sieci szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego pod kątem ekonomiki i jakości kształcenia oraz potencjału i rezerw tkwiących w powiatowym systemie oświaty. Dokument formułuje rekomendacje ekspertów do prowadzenia bieżącej polityki oświatowej na poziomie lokalnym.

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY
Dokument ma charakter planistyczny, obejmujący diagnozę stanu oświaty i analizę funkcjonowania sieci szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego pod kątem ekonomiki i jakości kształcenia oraz potencjału i możliwości tkwiących w lokalnym systemie oświaty. Dokument formułuje prognozy i definiuje cele strategiczne lokalnej polityki oświatowej oraz działania, jakie należy podjąć dla ich realizacji.

Metodologia opracowania dokumentu zakłada:

 • ścisłą współpracę i konsultacje z przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego,
 • podejście analityczne w procesie budowy dokumentów obiektywnym, niezależnym i eksperckim spojrzeniu na zjawiska charakteryzujące funkcjonowanie lokalnego systemu oświaty,
 • wykorzystanie trafnie dobranych i rzetelnych wskaźników realizacji zadań oświatowych,
 • pochodzących z różnorodnych źródeł informacji,
 • uwzględnienie obowiązujących przepisów prawa,
 • możliwość udziału grup interesariuszy w procesie budowania dokumentów w formie warsztatów.

Dokumenty stanowią użyteczne narzędzia dla władz samorządowych do podejmowania decyzji związanych z:

 • ewentualnymi zmianami w sieci szkół i placówek oświatowych oraz sposobu ich funkcjonowania,
 • potrzebą modernizacji oferty edukacyjnej uwzględniającej współczesne zmiany demograficzne i społeczno-gospodarcze,
 • racjonalizacją wydatków oświatowych,
 • usprawnianiem zarządzania systemem oświaty,
 • poprawą efektywności realizacji zadań oświatowych skutecznym realizowaniem polityki edukacyjnej państwa i jednostki samorządu terytorialnego
 • wykorzystaniem możliwości pozyskania dodatkowych środków na zadania oświatowe.
Skip to content