Wspomaganie szkół/placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do współpracy w zakresie realizacji programu wspomagania szkół/placówek. Prowadzone przez nas obserwacje i zebrane informacje zwrotne pozwalają stwierdzić, że ta forma doskonalenia zawodowego nauczycieli przynosi wiele korzyści i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przede wszystkim, na co wskazują nauczyciele, do zalet realizacji programu wspomagania należy dostosowanie form i tematyki doskonalenia zawodowego do zdiagnozowanych potrzeb, a także indywidualny kontakt z ekspertem, mentorem, szkoleniowcem. W ramach realizacji programu wspomagania proponujemy Państwu również wsparcie doradców metodycznych.

PROGRAM WSPOMAGANIA

Realizując z Państwem program wspomagania:

 • jesteśmy blisko Was,
 • pracujemy dla Was,
 • badamy i analizujemy Waszą indywidualną sytuację,
 • wykorzystujemy do realizacji Waszych potrzeb potencjał różnych osób i instytucji,
 • organizujemy dopasowane do Waszych potrzeb doskonalenie zawodowe,
 • zapewniamy wsparcie doradców metodycznych,
 • zapewniamy Wam możliwość uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia.

NASZA OFERTA/ETAPY WSPOMAGANIA

Oferujemy Państwu nowoczesną formę doskonalenia zawodowego w oparciu o:

 • pomoc w zakresie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki,
 • realizację warsztatu diagnostyczno-rozwojowego służącego określeniu potrzeb szkoły/placówki,
 • opracowanie raportu i planu rocznego/dwuletniego wspomagania szkoły/placówki zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami,
 • towarzyszenie podczas wdrażania zmian,
 • wsparcie w ewaluacji i podsumowaniu podjętych i zrealizowanych działań.

ZAPEWNIAMY OPIEKĘ NAUCZYCIELA KONSULTANTA, KTÓRY BĘDZIE

 • pomagał w diagnozie pracy szkoły/placówki i określeniu obszaru rozwoju,
 • pomagał ustalić zakres i harmonogram działań wspomagających pracę szkoły/placówki,
 • wspierał nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • wspierał proces monitorowania i podsumowania wspomagania.

Nauczyciel konsultant nie pełni nadzoru pedagogicznego, nie kontroluje –
tylko wspiera i organizuje działania

KORZYŚCI DLA SZKOŁY/PLACÓWKI

 • będziecie mieć realny wpływ na cele, zakres, metody wspomagania w Waszej szkole/placówce,
 • uzyskacie pomoc w zaplanowaniu rozwoju zawodowego, który będzie zgodny z Waszymi potrzebami,
 • uzyskacie wsparcie we wprowadzaniu zmian,
 • nawiążecie kontakty z osobami i instytucjami wspierającymi Waszą pracę,
 • będziecie otrzymywać wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • udzielimy Wam pomocy w praktycznym zastosowaniu w pracy dydaktycznej i wychowawczej nowych umiejętności,
 • nastąpi rozwój nauczycieli, co zwiększy efektywność pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • nastąpią trwałe jakościowe zmiany, bo dotyczą całej Rady Pedagogicznej.

ZASADY ORGANIZACYJNE

 • przesłanie wypełnionego formularza wniosku wspomagania szkoły/placówki [link do pliku pdf]:
  • pocztą tradycyjną pod adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15 A, 65-031 Zielona Góra;
  • lub skanu formularza mailem pod adres zamawiam_oferta@odn.zgora.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem nasz koordynator wspomagania
w celu omówienia szczegółowych warunków realizacji tej oferty

 • podpisanie umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej,
 • uzgodnienie i przestrzeganie zasad finansowania planu i harmonogramu wspomagania.

 

 

Skip to content