Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej odn.zgora.pl

Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Powody wyłączenia: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Niedbalski, adres poczty elektronicznej M.Niedbalski@odn.zgora.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 603 546 642. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15a, 65-031 Zielona Góra

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Chopina, główne od frontu budynku, drugie od tyłu budynku. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Brak zabezpieczeń bramkami.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, za recepcją.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Naprzeciwko recepcji znajduje się podświetlany ekran informujący o realizowanych zajęciach i wyznaczonych salach.

W przypadku zgłoszenia potrzeby komunikacji w języku migowym Ośrodek zapewni nieodpłatnie możliwość skorzystania z tłumacza.

Skip to content