Pracownia Zarządzania i Organizacji Doskonalenia

Obowiązkowe zadania Pracowni w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli określone są w Regulaminie Organizacyjnym ODN [plik pdf] § 3 ust. 1 i 2. Ponadto Pracownia realizuje zadania w zakresie: diagnozowania potrzeb dyrektorów i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego; opracowania oferty form doskonalenia zawodowego; sporządzania sprawozdań dotyczących przeprowadzonego doskonalenia nauczycieli; gromadzenia i udostępniania informacji o formach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie. Skład Pracowni dr Katarzyna … Czytaj dalej…

Pracownia Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Obowiązkowe zadania Pracowni w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli określone są w Regulaminie Organizacyjnym ODN [plik.pdf] § 3 ust. 1 i 2. Ponadto Pracownia realizuje zadania w zakresie: współpracy z organem nadzoru pedagogicznego, organami prowadzącymi szkoły/placówki przy realizacji zadań zmierzających do poprawy jakości i efektywności kształcenia; współpracy z podmiotami działającymi na rzecz oświaty i pracodawcami w realizacji zadań zmierzających do poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Skład Pracowni: Monika … Czytaj dalej…

Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wychowania i Profilaktyki

Obowiązkowe zadania Pracowni w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli określone są w Regulaminie Organizacyjnym ODN [plik pdf] § 3 ust. 1 i 2. Ponadto Pracownia realizuje zadania w zakresie: podejmowania działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez dostosowanie i realizację form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów szkół; podejmowania działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości wspomagania … Czytaj dalej…

Pracownia Doradztwa Metodycznego

Obowiązkowe zadania Pracowni w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli określone są w Regulaminie Organizacyjnym ODN [plik pdf] § 3 ust. 6. Ponadto Pracownia realizuje zadania przez: udzielanie indywidualnych konsultacji; prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli; organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany  sposób współpracują … Czytaj dalej…

Skip to content