STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY w MIEŚCIE/GMINIE/POWIECIE

Dokument ma charakter planistyczny, obejmujący diagnozę analizę funkcjonowania sieci szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie danej gminy/powiatu pod kątem ekonomiki i jakości kształcenia oraz potencjału i możliwości tkwiących w lokalnym systemie oświaty. Dokument formułuje prognozy i definiuje cele strategiczne lokalnej polityki oświatowej oraz działania, jakie należy podjąć dla ich realizacji.

Metodologia opracowania dokumentu zakłada:

 • podejście analityczne w procesie budowy dokumentu oparte na obiektywnym, niezależnym i eksperckim spojrzeniu na zjawiska charakteryzujące funkcjonowanie oświaty w Mieście/Gminie/Powiecie i jej bezpośrednim otoczeniu;
 • partycypację różnorodnych grup interesariuszy w procesie opracowania strategii;
 • moderowanie procesu opracowania strategii przez doświadczonych ekspertów;
 • jawność i transparentność procedur opracowania strategii;
 • uwzględnienie w treści opracowania aktualnych strategii rozwojowych na poziomie gmin, powiatu, regionu i kraju;
 • wykorzystanie trafnie dobranych i rzetelnych wskaźników realizacji zadań oświatowych, pochodzących z różnorodnych źródeł informacji.

Opracowanie strategii obejmuje następujące etapy:

 1. Opracowanie i objaśnienie znaczenia elementów wizji oświaty i misji różnych uczestników oświaty w jej realizacji oraz określenie wskaźników ich oceny realizacji.
 2. Gromadzenie i analiza informacji z wykorzystaniem różnych istniejących dokumentów i danych.
 3. Wybór najważniejszych wniosków z analiz metodą SWOT.
 4. Zdefiniowanie zagadnień krytycznych dla rozwoju oświaty oraz ustalenie zakresu możliwych działań.
 5. Wybór zagadnień strategicznych, które mają największy wpływ na rozwój oświaty i przedefiniowanie celów strategicznych.
 6. Określenie sposobów osiągnięcia celów. Wybór działań na podstawie analizy kosztów i korzyści. Opis podstawowych elementów działań takich jak; zakres i harmonogram działań, konieczne zasoby, osoby odpowiedzialne.

Wnioski i rekomendacje zawarte w STRATEGII ROZWOJU OŚWIATY W MIEŚCIE/GMINIE/POWIECIE stanowią źródło wskazówek dla władz Miasta/Gminy/Powiatu do podejmowania decyzji związanych z:

 • ewentualnymi zmianami w sieci szkół i placówek oświatowych oraz sposobu ich funkcjonowania;
 • potrzebą modernizacji oferty edukacyjnej;
 • wyzwaniami demograficznymi;
 • racjonalizacją wydatków oświatowych;
 • usprawnianiem zarządzania systemem oświaty;
 • skutecznym realizowaniem polityki edukacyjnej Miasta/Gminy/Powiatu;
 • poprawą efektywności realizacji zadań oświatowych;
 • wykorzystaniem możliwości pozyskania dodatkowych środków na zadania oświatowe.

 

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax