I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Twórczo, inspirująco, nowocześnie… już za nami!

Konferencja I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Twórczo, inspirująco, nowocześnie… odbyła się 14 marca 2019 r. w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wzięło w niej udział 206 osób – nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej z naszego województwa, studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także zaproszonych gości. Głównym celem konferencji było z jednej strony kształtowanie kultury matematycznej, z drugiej zaś upowszechnianie skutecznych rozwiązań metodyczno-organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.
Na wstępie, w imieniu organizatorów, głos zabrali: pani Lidia Bugiera – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w kilku zdaniach wprowadzając uczestników w tematykę konferencji. W dalszej części wystąpili zaproszeni goście: pan Łukasz Porycki – wicemarszałek Województwa Lubuskiego oraz pan Krzysztof Słapczyński – dyrektor Delegatury Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze. Obaj podkreślili znaczenie edukacji matematycznej w rozwoju dzieci i młodzieży oraz wskazali potrzebę posiadania kompetencji matematycznych jako jednego z czynników decydujących o sukcesie zawodowym każdego człowieka.

Część merytoryczną Forum rozpoczął dr Andrzej Dąbrowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W swym wykładzie, pod bardzo aktualnym tytułem Matematyka i wybory, przedstawił różne metody podziału mandatów w systemach wyborczych obowiązujących w Polsce i innych krajach. Ten niezwykle prosty, a zarazem bardzo ciekawy przykład zastosowania szkolnej matematyki, nauczyciele będą mogli wykorzystać do wzmacniania zainteresowania uczniów swoim przedmiotem, co w konsekwencji może wpłynąć na wzrost motywacji wychowanków do uczenia się.

W dalszej kolejności wystąpił dr hab. Andrzej Kisielewicz z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pan profesor, oprócz działalności naukowej, prowadzi warsztaty z dziećmi wprowadzając je w świat matematyki i kodowania. Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawił podczas wykładu pt. Matematyka psychodeliczna.

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczął się blok wystąpień poświęconych prezentacji przykładów dobrych praktyk edukacyjnych. Każdy z czterech wykładów przedstawiał nowatorskie metody uczenia matematyki, oparte na odkryciach neurodydaktyki, stawiające na rozwiązania sprzyjające indywidualizacji oraz kulturze uczenia się. W tej części wystąpili: pani Iwona Musiał z Zespołu Szkół w Ozimku z wykładem pt. „Muszę” zabija „chcę” – kilka słów o odpowiedzialności na lekcji matematyki, pani Bogusława Wiśniewska ze Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. w wystąpieniu A może by tak inaczej? Nowa jakość w uczeniu się i nauczaniu matematyki, pani Katarzyna Rubiś z Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze z prezentacją Jak poskromić królową? O tym, jak na lekcji matematyki pobudzać naturalne procesy uczenia się oraz dwoje nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze – Kamila Szrajber i Jakub Jaskuła z wykładem nt. Jak pobudzić ucznia do działania na lekcji matematyki?.

Z ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników konferencji wynika, iż tematyka oraz poszczególne wystąpienia spełniły oczekiwania nauczycieli. Poruszane zagadnienia uznali za ważne i przydatne w swojej pracy z uczniami. Wykłady oraz przykłady dobrych praktyk zainspirowały nauczycieli do podejmowania nowych działań w zakresie nauczania matematyki.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

Prezentacje:

  1. Matematyka i wybory – dr Andrzej Dąbrowski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  2. „Muszę” zabija „chcę” – kilka słów o odpowiedzialności na lekcji matematyki – Iwona Musiał, Zespół Szkół w Ozimku
  3. A może by tak inaczej? Nowa jakość w uczeniu się i nauczaniu matematyki – Bogusława Wiśniewska, Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.
  4. Jak poskromić królową? O tym, jak na lekcji matematyki pobudzać naturalne procesy uczenia się – Katarzyna Rubiś, Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze
  5. Jak pobudzić ucznia do działania na lekcji matematyki? – Kamila Szrajber, Jakub Jaskuła, Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze

Linki do filmów:

  1. Matematyka i wybory – dr Andrzej Dąbrowski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  2. Matematyka psychodeliczna – dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego