Tematyka szkoleń realizowanych na terenie szkoły/placówki

I. Realizacja podstawy programowej

 1. Jak motywować uczniów do uczenia się?

 2. Jak pomóc uczniom w efektywnym uczeniu się?

 3. Mnemotechniki w edukacji.

 4. Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania/uczenia się.

 5. Projekt edukacyjny jako najefektywniejsza metoda w procesie uczenia się.

 6. Sześciolatki w szkole.

 7. Techniki i narzędzia coachingu w pracy nauczyciela.

 8. Tutoring jako indywidualizacja pracy z uczniem.

 9. Metody coachingu w pracy zespołów nauczycielskich.

 10. Uczenie się przez eksperymentowanie.

 11. Od słuchacza do czytelnika - rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym.

 12. Rola pracy domowej w procesie nauczania/uczenia się.

 13. Nauczanie problemowe w praktyce szkolnej.

 14. ABC projektów edukacyjnych.

 15. Metody pracy z uczniami dostosowane do ich preferencji sensorycznych i stylów uczenia się.

II. Wychowanie, opieka, profilaktyka

 1. Budowanie koalicji nauczycieli w sprawie trudnych zachowań uczniów.

 2. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?

 3. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – nowe interdyscyplinarne spojrzenie na problem.

 4. Edukacja włączająca.

 5. Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie IPET-ów dla uczniów z niepełnosprawnością.

 6. Agresja w szkole – jak sobie z nią radzić?

 7. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Problemy w nauce i zachowaniu.

 8. ADHD – algorytm postępowania w klasie.

 9. Autyzm i zespół Aspergera.

 10. Rozpoznać wroga - stres szkolny nauczyciela i ucznia.

 11. Zachowania seksualne uczniów.

 12. Wolontariat młodzieżowy obszarem współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 13. Małe książeczki – ważne sprawy. Wartości etyczne w literaturze dla najmłodszych.

 14. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 15. Tworzenie szkolnych norm społecznych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli warunkiem ich przestrzegania.

 16. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dziecka w wieku przedszkolnym.

 17. Zachowania seksualne uczniów w szkole w aspekcie wychowawczym i prawnym.

 18. Wychowanie do wartości w szkole / przedszkolu / placówce.

 19. Dziecko doświadczające przemocy.

 20. Zachowania seksualne uczniów – dylematy nauczycieli.

 21. Zdrowe nie znaczy nudne!

 22. Szkoła Promująca Zdrowie – jak włączyć się do sieci?

III. Ocenianie, egzaminy, testy

 1. Konstruowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów.

 2. Ocenianie kryterialne w bloku przedmiotów humanistycznych i matematyczno–przyrodniczych.

 3. Ocenianie kształtujące.

 4. Ewaluacja i modyfikacja przedmiotowych systemów oceniania.

 5. Analiza wyników badań osiągnięć uczniów z uwzględnieniem egzaminu zewnętrznego i wnioskowanie na jej podstawie.

 6. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych/sprawdzianu w ewaluacji pracy szkoły.

 7. Wykorzystanie kalkulatora EWD jako narzędzia do analizy wyników egzaminu zewnętrznego.

IV. Bezpieczeństwo w szkole/placówce

 1. Bezpiecznie, czyli jak? – budowanie strategii bezpieczeństwa w szkole/placówce.

 2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc wg standardów ERC oraz ILCOR.

 3. Przewlekle chory w szkole/placówce – jak postępować w atakach chorób?

V. TIK

 1. Nowe technologie w szkole.

 2. Zastosowanie TIK w pracy nauczyciela szkoły podstawowej.

 3. Nauka programowania w szkole - Scratch.

VI. Zarządzanie w szkole/placówce

 1. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego - aktualizacja statutu szkoły.

 2. Dokumentowanie przebiegu nauczania w szkole.

 3. Obowiązki nauczyciela.

 4. Ochrona danych osobowych.

 5. Nasza szkoła - faktyczna współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli.

 6. Szkoła współpracująca czy rywalizująca?

 7. Praca zespołowa nauczycieli warunkiem poprawy jakości pracy szkoły.

 8. Trening podnoszenia energii i motywacji w zespole.

 9. Trening kreatywności z wykorzystaniem technik improwizacji.

 10. Trening umiejętności społecznych i osobistych nauczyciela – coaching grupowy.

 11. Promocja szkoły/placówki.

 12. Wypalenie zawodowe.

 13. Podstawowe zasady opracowania wniosku o dofinansowanie, w tym ze środków unijnych.

 14. Komunikacja wewnętrzna w zespole.

 15. Aspekty prawne współpracy szkoły z rodzicami

 16. Zadania zespołu nauczycielskiego w opracowaniu projektu edukacyjnego RPO 2020 – Działanie 8.2.1

 17. Narzędzia diagnostyczne oraz ewaluacyjne w pracy szkoły i nauczyciela.

 18. Socjometria jako metoda poznawania zespołów ludzi: nauczycieli, uczniów.

 19. Alternatywna edukacja w naszej szkole.

 20. Public relations w szkole, czyli jak przyciągnąć ucznia.

 21. Zarządzanie czasem przez nauczyciela.

 22. Jak budować plan działań służących podnoszeniu efektywności kształcenia?

 23. Współdziałanie szkoły / placówki z rodzicami.

 24. Szkolne programy wychowawcze i profilaktyki.

VII. Szkolnictwo zawodowe

 1. Monitorowanie PPKZ.

 2. Planowanie i organizacja KKZ.

 3. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela kształcenia zawodowego.

 4. Wykorzystanie badań i analiz oraz wyników kształcenia do poprawy jakości pracy szkoły kształcącej w zawodzie.

Warunki szkoleń realizowanych na terenie szkoły/placówki należy uzgodnić z Biurem Obsługi Klienta - Marzena Cielecka - pod numerem telefonu (68) 328-64-39.

Formularz zgłoszenia przeprowadzenia szkolenia.

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw