Spotkanie konsultacyjne z Podsekretarz Stanu MEN i p.o. LKO w ramach Sieci dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego

Spotkanie konsultacyjne z Podsekretarz Stanu MEN i p.o. LKO w ramach Sieci dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego

W jaki sposób rozpoznawać potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? W jaki sposób organizować działania na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

– te i wiele jeszcze innych zagadnień poruszono 8 lutego 2024 na spotkaniu konsultacyjnym Sieci dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz Sieci dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego z udziałem m.in. pani Izabeli Ziętki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pana Mariusza Biniewskiego p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz pana Andrzeja Ziarka – zastępcy dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Spotkanie uświetnił wzruszający występ artystyczny uczennic ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, którym udowodniły, że odpowiednie i adekwatne wsparcie nauczycieli i specjalistów, daje szansę każdej osobie na rozwijanie jej pasji, zainteresowań i potencjału.

Cyklicznie organizowane przez ODN w Zielonej Górze sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego to przestrzeń do wymiany doświadczeń, wypracowywania rozwiązań oraz doskonalenia kompetencji organizacyjnych i przywódczych kadry zarządzającej. Jednak, jak zaznaczyła pani Marzena Pulik-Sowińska – dyrektor ODN w Zielonej Górze, spotkanie z udziałem Podsekretarz Stanu MEN i Lubuskiego Kuratora Oświaty stało się okazją do merytorycznej dyskusji na temat kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, orzecznictwa, a także roli i znaczenia poradni psychologiczno-pedagicznych oraz szkół i placówek kształcenia specjalnego. Wypracowane na spotkaniu propozycje działań oraz sformułowane przez kadrę zarządzającą postulaty to, jak zaznaczyła pani Izabela Ziętka – Podsekretarz Stanu MEN, ważny głos środowiska, który zostanie uwzględniony podczas opracowywania aktów prawnych oraz rozwiązań systemowych w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, orzecznictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast pan Mariusz Biniewski, p.o. LKO, podkreślił ogromne znaczenie takich spotkań, dodając, że również dla niego stało się ono inspiracją do podejmowania podobnych inicjatyw z udziałem środowiska oświatowego w naszym województwie.

Spotkania sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów to niewątpliwie ważny obszar wymiany doświadczeń, doskonalenia zawodowego oraz inspiracji do podejmowania działań na rzecz środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego z udziałem samych zainteresowanych. Dzięki aktywności i zaangażowaniu uczestników Sieci, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego, przygotowano wiele propozycji działań, które, miejmy nadzieję, pozwolą na wypracowanie dobrych rozwiązań systemowych w obszarze kształcenia specjalnego i specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Kierownik formy: dr Regina Korzeniowska

 

Skip to content