Projekt “Moje kompetencje – Twój sukces” PO WER 2.10

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie szkoleniowo-doradczym “Moje kompetencje – Twój sukces” finansowanym w ramach Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): Wysoka jakość systemu oświaty.
Celem projektu jest poprawa w okresie od 05.2017 r. do 02.2019 r. na terenie całej Polski, z naciskiem na województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół i przedszkoli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół.

Kto może wziąć udział:

 • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
 • pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP),
 • doradcy metodyczni,
 • trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. wymienionych instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy).

Kandydaci, aby uczestniczyć w projekcie zadeklarują pisemnie z jaką instytucją systemu wspomagania będą współpracować po wyrażeniu przez tę placówkę pisemnej zgody na współpracę.

Korzyści dla osoby uczestniczącej:

 1. Przygotowanie formalne i merytoryczne do roli konsultanta/trenera/doradcy udzielającego wsparcia placówkom oświatowym zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego. Uzyskanie zaświadczenia ukończenia 92 godzin szkoleń wraz z Dyplomem EKSPERTA WSPOMAGANIA.
 2. Możliwość podjęcia stałej współpracy w roli trenera/doradcy/konsultanta/ eksperta z instytucjami wspomagania szkół i placówek oświatowych.
 3. Zdobycie lub pogłębienie doświadczenia w prowadzeniu wspomagania dla szkół i placówek oświatowych w kontekście zmian zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów na każdym szczeblu edukacyjnym.
 4. Możliwość profesjonalnego rozwoju, wymiany doświadczeń i uzyskania wsparcia w ramach sieci współpracy skupiających realizatorów wspomagania.
 5. Aktualizacja nabytej wiedzy i rozwój własnych praktycznych umiejętności zawodowych, w warunkach realnych zmian zachodzących w szkołach i placówkach, związanych z wdrożeniem w systemie oświaty, reformy strukturalnej i programowej.

Każda osoba uczestnicząca poprowadzi wspomaganie w minimum 3 szkołach / placówkach wybranych przez siebie.

Zadaniem EKSPERTA WSPOMAGANIA będzie udzielenie szkołom lub placówkom pomocy w diagnozowaniu ich potrzeb, zaplanowaniu procesu zmian oraz ocenie skuteczności wprowadzonych działań.

Uczestnictwo w projekcie podzielone będzie na trzy etapy.

I etap: Szkolenia przygotowujące do organizowania wspomagania szkół/placówek w zakresach kompetencji określonych w PO WER.

 • 72h dydaktycznych zajęć stacjonarnych (9 dni x 8 h = 72 h / 3 zjazdy po 3 dni)
 • 20h dydaktycznych zajęć e-learningowych (3 spotkania po ok. 7 h)

Zakres szkoleń:

 • rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych),
 • nauczanie poprzez eksperymentowanie, wykorzystanie metody eksperymentu i innych metod aktywizujących,
 • kształtowanie postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),
 • wykorzystywanie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Warunki zaliczenia szkoleń:

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu w celu uzyskania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zobowiązana jest do uczestniczenia w co najmniej 85% czasu trwania zajęć i zaliczenia testu wiedzy (otrzymanie min. 80% pkt).

UWAGA:
Uczestnicy szkoleń otrzymają scenariusze zajęć i materiały, które będą mogli wykorzystać w kolejnych etapach realizacji projektu.

II etap: Sieci współpracy i samokształcenia

Powstanie 10 sieci (po ok. 25 osób), w ramach których realizowane będzie wsparcie w formie:

 • spotkań grupowych dla uczestników projektu: 6 spotkań po 6 godzin dydaktycznych,
 • działań zdalnych na platformie doskonalenia.
 • indywidualnego wsparcia dla każdej osoby uczestniczącej: 20 godzin na osobę przez cały czas organizacji wspomagania szkół

III etap: Organizacja wspomagania dla 744 szkół /placówek

Osoby uczestniczące w szkoleniach będą zobowiązane zebrać deklaracje uczestnictwa w procesie wspomagania od trzech szkół/ placówek i dostarczyć je na etapie rekrutacji do projektu. Z organizacji procesu wspomagania uczestnicy złożą odpowiednie sprawozdanie.

Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu
Załącznik nr 3 do regulaminu
Załącznik nr 4 do regulaminu
Formularz rekrutacyjny

Dodatkowych informacji udziela koordynator regionalny projektu Aleksander Ławiński w ODN w Zielonej Górze.
Kontakt: e-mail: a.lawinski@odn.zgora.pl, tel. (68) 328-64-42

Skip to content