II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki już za nami

Konferencja II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Łączy nas MATM@ odbyła się 19 października 2019 r. w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wzięło w niej udział 228 osób – nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej z naszego województwa, studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzących zajęcia, a także zaproszonych gości.

Głównym celem konferencji było z jednej strony kształtowanie kultury matematycznej, z drugiej zaś upowszechnianie skutecznych rozwiązań metodyczno-organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.

Na wstępie, w imieniu organizatorów, głos zabrał dr Robert Dylewski – dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który przywitał wszystkich uczestników i krótko omówił najważniejsze działania uczelni realizowane w ramach kształcenia przyszłych nauczycieli, a także inicjatywy wspierające szkoły w rozwijaniu umiejętności matematycznych uczniów. W dalszej części wystąpiła pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz – Lubuski Wicekurator Oświaty, która w kilku zdaniach odniosła się do poziomu kompetencji matematycznych polskich uczniów w kontekście ich rówieśników z innych krajów oraz podkreśliła znaczenie edukacji matematycznej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Część merytoryczną Forum rozpoczął prof. dr hab. Maciej Sysło z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan profesor, oprócz działalności naukowej, od wielu lat zajmuje się popularyzacją matematyki oraz informatyki. Jest autorem wielu publikacji z tych zakresów. Wystąpił na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. W swym wykładzie pod nieco katastroficznym tytułem Na ratunek uczącym się matematyki w szkole, zachęcał do bardziej elastycznego spojrzenia na podstawę programową i uwzględnienia wkładu, jaki wnosi kształcenie informatyczne, faktycznie przepełnione matematyką, którą łatwiej jest zainteresować ucznia i zmotywować go do pracy oraz własnego rozwoju. Zaproponował także kilka bardzo ciekawych sposobów wsparcia uczniów, które mogą okazać się ratunkiem dla ich trudności w uczeniu się matematyki. W dalszej kolejności wystąpił dr Zdzisław Pogoda z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor i współautor licznych artykułów popularnonaukowych oraz książek, a także laureat prestiżowych nagród za popularyzację matematyki. Podczas wykładu pod tytułem O rozumowaniu, dowodzeniu i rozwiązywaniu problemów uczestnicy mieli okazję do zastanowienia się nad istotą uczenia matematyki w szkole w kontekście rachunków czy zadań, które zwykle kojarzą się z tym przedmiotem.
W drugiej części konferencji odbyły się kolejno trzy sesje warsztatów prowadzonych przez zaproszonych nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji matematycznej. Każdy uczestnik mógł brać udział w trzech półtoragodzinnych zajęciach dokonując wyboru spośród 29 różnych tytułów. W trakcie przerw, oprócz bufetu kawowego i obiadu, dostępne były także stoiska wydawnictw i firm wspierających edukacje matematyczną.

Z ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników konferencji wynika, iż zarówno jej tematyka, zawartość merytoryczna, jak i organizacja spełniły oczekiwania nauczycieli. Poruszane zagadnienia uznali za ważne i przydatne w swojej pracy z uczniami, w szczególności prezentowane przykłady dobrych praktyk były inspiracją do doskonalenia warsztatu pracy.

Materiały z wykładów plenarnych:

  1. Na ratunek uczącym się matematyki w szkołach – prof. dr hab. Maciej M. Sysło, UMK w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski
  2. O rozumowaniu, dowodzeniu i rozwiązywaniu problemów – dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński

Linki do filmów:

  1. Na ratunek uczącym się matematyki w szkołach – prof. dr hab. Maciej M. Sysło, UMK w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski
  2. O rozumowaniu, dowodzeniu i rozwiązywaniu problemów – dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński