5 października 2018 roku w godzinach 10.00-14.30, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się doroczna konferencja nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków.
Jej organizatorami byli: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze oraz Wydawnictwa LektorKlettPearson.

Patronaty honorowe nad konferencją objęły: Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty.
Tematyka konferencji poświęcona była zapoznaniu uczestników z nową podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych, popularyzacji uczestnictwa nauczycieli w programach i projektach europejskich w zakresie realizacji współpracy międzynarodowej szkół oraz wykorzystania mediów w nauczaniu języków obcych. Ponadto podsumowaniu i wymianie doświadczeń po pierwszym roku realizacji podstawy programowej dla szkół podstawowych oraz lepszemu zrozumieniu jej zapisów.

Prelegentami konferencji byli eksperci i trenerzy wydawnictw językowych oraz nauczyciele języków obcych lubuskich szkół. Zaprezentowane zostały skuteczne sposoby realizacji podstawy programowej dla szkół podstawowych w zakresie pierwszego i drugiego języka obcego nowożytnego, (np. wykorzystanie zadania językowego w dydaktyce). Zapoznano także nauczycieli z nową podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych. Ponadto, w ramach dzielenia się przykładami dobrych praktyk, przedstawiono realizację programów i projektów międzynarodowych szkół z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych, tj. Z Pascani do Polski – przykład wykorzystania eTwinning we współpracy międzynarodowej szkół oraz Nauczanie metodą projektu na zajęciach języka niemieckiego.

Konferencję otworzyła Pani Lidia Bugiera – Dyrektor ODN w Zielonej Górze, która powitała gości i uczestników konferencji. W imieniu organizatorów głos zabrała Pani Magdalena Szendi, nauczyciel konsultant ODN w Zielonej Górze ds. języków obcych, która przedstawiła program konferencji oraz zaprezentowała współorganizatorów – Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze, a także Wydawnictwa: LektorKlett i Pearson – oraz prelegentów.

W konferencji wzięło udział 211 nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego.
Jak co roku, konferencji towarzyszył cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników, kiermasz wiodących wydawnictw językowych, które przygotowały ofertę materiałów uzupełniających i pomocy dydaktycznych do nauczania języków obcych.
Z ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników konferencji wynika, iż tematyka oraz poszczególne wystąpienia w wysokim stopniu spełniły oczekiwania nauczycieli. Poruszaną tematykę uznali oni za ważną i bardzo przydatną w swojej pracy z uczniami. Wykłady oraz przykłady dobrej praktyki zainspirowały nauczycieli do podejmowania nowych działań edukacyjnych oraz poszerzania wiedzy z zakresu omawianej tematyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.