“Każde dziecko i młody człowiek w Europie
ma prawo i powinien mieć możliwość
uczyć się w szkole promującej zdrowie”

Przypominamy lubuskim Szkołom Promującym Zdrowie o możliwości uzyskania wojewódzkiego certyfikatu SzPZ, który nadawany jest na 3 kolejne lata.

O nadanie certyfikatu:

 • po raz pierwszy mogą starać się szkoły, które należą przynajmniej od roku do Lubuskiej Sieci Szkół, przeprowadziły diagnozę potrzeb, wybrały problem/problemy priorytetowe, zaplanowały działania i dokonały ewaluacji pracy,
 • po raz kolejny mogą starać się szkoły, którym po trzech latach od uzyskania certyfikatu wojewódzkiego upłynął termin jego ważności.

Szkoły i placówki oświatowe, które chcą uzyskać ww. certyfikat i pracują w ramach Lubuskiej Sieci Szkół proszę o:

 • wypełnienie wniosku (Załącznik nr 1)
 • przygotowanie informacji nt. dorobku w zakresie promocji zdrowia (Załącznik nr 2)
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej (PowerPoint, długość do 15 slajdów)

Prezentacja powinna zawierać informacje dotyczące:

 • realizacji celów priorytetowych w ostatnich 3 latach, opartych na przeprowadzonej diagnozie,
 • prowadzonych działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, mających na celu rozwiązanie wybranych w szkole problemów priorytetowych,
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • szkoleń społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia,
 • pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia,
 • wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopień zadowolenia ze szkoły, klimat szkoły),
 • wyników ewaluacji działań SzPZ,
 • dostępnego dla szkoły sposobu współpracy z pielęgniarką szkolną.

Szkoły/placówki, które w ciągu ostatnich trzech lat podejmowały przedsięwzięcia prozdrowotne, a nie należą do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, mają możliwość zgłoszenia szkoły do sieci. W tym celu należy złożyć wniosek (Załącznik nr 3) oraz opisać dotychczasowe działania prozdrowotne podejmowane przez szkołę/placówkę (Załącznik nr 4).

Jednocześnie przypominam wszystkim Szkołom Promującym Zdrowie, które nie starają się o certyfikat wojewódzki, o konieczności przesłania raportu z rocznej działalności szkoły/placówki w zakresie realizacji programu SzPZ (Załącznik nr 5)

Stosowną dokumentację SzPZ proszę przesłać w terminie do 30 czerwca 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., z dopiskiem “Szkoła Promująca Zdrowie”.

Wojewódzki Zespół Wspierający Lubuskie Szkoły Promujące Zdrowie
Wojewódzki Koordynator
Anna Żarnowska

Koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie:

Skip to content