JĘZYK OBCY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Wspomaganie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w przygotowaniu do realizacji zajęć z języka obcego

I. Uzasadnienie potrzeby realizacji Programu

Wprowadzenie obowiązkowej nauki języka obcego od klasy pierwszej szkoły podstawowej obliguje organy prowadzące oraz dyrektorów szkół do zapewnienia odpowiedniej kadry dydaktycznej. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w klasach I-III szkół podstawowych, oprócz nauczyciela – filologa, języka obcego nauczać może również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w klasach I-III szkół podstawowych (określone w § 4 ust. 1 lub 2), a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego na poziomie B2, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki wczesnego nauczania danego języka obcego. Wiąże się to z uzyskaniem przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uprawnień do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi. Aby umożliwić nauczycielom spełnienie tych wymagań, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze proponuje im uczestnictwo w kursach językowych oraz kusy doskonalące z zakresu metodyki wczesnego nauczania języków obcych.

II. Cel główny:

 • doskonalenie umiejętności w zakresie znajomości języka obcego (angielskiego, niemieckiego) na różnych poziomach zaawansowania wg skali biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

III. Zakładane efekty

Po realizacji Programu nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

 • jest przygotowany do egzaminu na poziomie B2 wg ESOKJ / dysponuje lepszą znajomością  środków językowych oraz umiejętności  umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim/ niemieckim (w zależności od poziomu wyjściowego, ustalonego na podstawie testu poziomującego);
 • posiada podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie realizacji zajęć językowych w grupach wczesnoszkolnych.

Produkty powstałe w wyniku realizacji Programu:

 • materiały (zestawy słownictwa, ćwiczeń rozwijających poszczególne sprawności językowe) pomocne w uczeniu się języka obcego;
 • materiały pomocne w realizacji zajęć językowych z dziećmi (wierszyki, piosenki, rymowanki itp.)

Wartości dodane:

 • wzrost świadomości własnych potrzeb językowych wśród uczestników szkoleń;
 • większa liczba dzieci objętych edukacją językową.

IV. Przedsięwzięcia/działania

Lp. Zakres tematyczny Sposób realizacji/

liczba godzin

Efekty
1. Środki leksykalno – gramatyczne oraz sprawności językowe wg ESOKJ

Kursy językowe standardowe
na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2

60 godz.

Przyrost wiadomości i umiejętności w zakresie posługiwania się danym językiem obcym.
2. Środki leksykalno – gramatyczne oraz sprawności językowe wg ESOKJ

Kursy językowe intensywne
na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2

 90 godz.

Przyrost wiadomości i umiejętności w zakresie posługiwania się danym językiem obcym.
3. Metodyka wczesnego nauczania języka obcego

Kursy doskonalące

12 godz.

Znajomość podstawowych zasad wczesnego nauczania języka obcego, stosowanie pomocy i materiałów metodycznych w realizacji zajęć językowych w grupach wczesnoszkolnych.
 4. Metodyka wczesnego nauczania języka obcego

Konsultacje indywidualne i zespołowe

wg. potrzeb

Możliwość wyjaśnienia wątpliwości, uzyskania porady eksperta w bezpośredniej rozmowie.  wg potrzeb

V. Warunki realizacji Programu

 • czas trwania: 2 lata
 • 1 lub 2 propozycja stanowią element obowiązkowy; pozostałe mogą być realizowane zgodnie z potrzebami placówki
 • sposób korzystania z oferty – do 12 osób w grupie szkoleniowej
 • miejsce szkoleń: w ODN lub na terenie danej JST

VI. Monitorowanie efektów
Autorkom i realizatorom Programu zależy na wysokim poziomie zajęć oraz satysfakcji uczestników szkoleń. Wszystkie opinie uczestników będą szczegółowo analizowane przez realizatorów Programu i wykorzystywane do ewentualnej modyfikacji treści, problematyki, form oraz metod prowadzonych zajęć. Podstawą oceny całości Programu będzie szczegółowa analiza stopnia realizacji zakładanych celów, jakości i atrakcyjności poszczególnych zajęć oraz przydatności nabytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Autorki Programu: Lidia Bugiera, Magdalena Szendi