Sprawozdanie z przebiegu konferencji nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków

27 września 2019 roku w godzinach 10.00 – 14.00, w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze odbyła się doroczna konferencja nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków – Dydaktyka w dobie przemian – w poszukiwaniu modelu szkoły przyjaznej uczniom.

Organizatorami konferencji były: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze.

Patronaty honorowe nad konferencją objęły: Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty.

Tematyka konferencji poświęcona była poszukiwaniu modelu szkoły przyjaznej uczniom poprzez porównanie tradycyjnego i nowatorskiego podejścia w dydaktyce języków obcych, budowaniu relacji pomiędzy nauczycielem, uczniem, rodzicem oraz dyrektorem placówki jak również o znaczeniu oceniania i jego wpływie na kształtowanie wspomnianych relacji i postaw wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.

Konferencję otworzyła Pani Lidia Bugiera – Dyrektor ODN w Zielonej Górze, która powitała gości
i uczestników konferencji. W imieniu organizatorów głos zabrała Pani Magdalena Szendi, nauczyciel – konsultant ODN w Zielonej Górze ds. języków obcych, która przedstawiła szczegółowy program konferencji, prelegentów oraz wydawnictwa językowe obecne na konferencji.

W pierwszym wystąpieniu dr Marzena Żylińska – wykładowca NKJO w Toruniu, lider ruchu Budzących się szkół w Polsce, autorka licznych publikacji z zakresu neurodydaktyki i metodyki języka obcego, wskazywała na potrzebę odejścia od tradycyjnego modelu szkoły transmisyjnej tj. nastawionej głownie na przekazywanie wiedzy i testowanie poziomu opanowania wiadomości przez uczniów na rzecz szkoły, w której dzieci i młodzież samodzielnie, w sposób aktywny zdobywają wiedzę i kształtują swoje umiejętności przy wsparciu i pomocy nauczyciela. Podczas kolejnego wykładu Jarosław Durszewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dusocinie – zaprezentował praktyczne rozwiązania oraz doświadczenia z wprowadzenia nowatorskiego sposobu nauczania i oceniania w swojej placówce, gdzie tradycyjne oceny szkolne w skali od 6 do 1 zostały zastąpione sprawnościami na poziomie podstawowym i rozszerzonym w odniesieniu do poszczególnych umiejętności opisanych w podstawie programowej dla danego przedmiotu i etapu edukacyjnego.

Ponadto, w ramach dzielenia się przykładami dobrych praktyk, Agnieszka Pytkowska – nauczyciel języka angielskiego w Niepublicznej szkole Pro Novo w Bogaczowie – zaprezentowała szereg realizowanych przez siebie działań na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w nauczaniu języka. Celem tychże działań jest skuteczna realizacja podstawy programowej poprzez podniesienie poziomu motywacji, aktywności i zaangażowania uczniów w proces uczenia się.

W konferencji wzięło udział 167 nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego.
Konferencji towarzyszył – jak co roku – cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników, kiermasz wiodących wydawnictw językowych, które prezentowały pomoce dydaktycznych w nauczania języków obcych.

Z ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników konferencji wynika, iż tematyka oraz poszczególne wystąpienia prelegentów w wysokim stopniu spełniły oczekiwania nauczycieli. Poruszaną tematykę uznali oni za inspirującą, nowatorską i ważną w pracy nauczyciela. Wykłady oraz przykład dobrej praktyki zachęciły nauczycieli do dalszego doskonalenia zawodowego oraz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie nowoczesnej dydaktyki, oceniania oraz kształtowania relacji z uczniem.

Materiały z konferencji:

Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się (fragment) – red. Marzena Żylińska

Szkoła bez ocen – Jarosław Durszewicz

O roli nauczyciela w kreowaniu szkolnej rzeczywistości uczniów – Agnieszka Pytkowska