Projekt POWER 2.10

Nieodpłatne szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej oświaty w ramach projektu POWER 2.10 „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego”

Projekt „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego” realizowany przez MDDP spółka z o.o. Akademia Biznesu sp. k. w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Ministerstwa Edukacji Narodowej przewiduje cykl szkoleń (72h) dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych lub kierowników świetlic szkolnych. Każda z placówek może oddelegować na szkolenie jednego pracownika.

Tematyka szkoleń i wsparcia

W ramach Projektu Uczestnicy szkoleń mają możliwość zaktualizowania i poszerzenia wiedzy w zakresie:

  • kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy,
  • nauczania eksperymentalnego,
  • właściwych postaw,
  • metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wsparcie dla uczestników

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają również:

  • 24 godziny indywidualnego doradztwa wspomagającego wykorzystanie umiejętności przywódczych oraz wiedzy na temat stosowania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, zdobytych podczas szkolenia,
  • doradztwo w miejscu pracy m.in. przy planowaniu i organizacji placówki, planowaniu i realizacji współpracy placówki z radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz gronem pedagogicznym, przy wstępnej diagnozie potrzeb, nawiązaniu współpracy z placówką / osobą wspomagającą,
  • pomoc w przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych.

Szkolenia realizowane będą na terenie województwa lubuskiego w trybie stacjonarnym – 72 godz. dydaktyczne, 3 zjazdy po 3 dni.

Organizator zapewnia wszelkie materiały szkoleniowe oraz lunch w przerwie zajęć, natomiast dla osób dojeżdżających z odległych miejsc, również nocleg i kolację.

Dodatkowe informacje o projekcie: http://wspomaganielubuskie.pl/

Dokumenty rekrutacyjne: http://wspomaganielubuskie.pl/do-pobrania/

Informacji o projekcie udziela:

Emilia Sarna, Specjalista ds. realizacji projektów

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k.

Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25 | 00-854 Warszawa, tel. (+48) 517 468 306

emilia.sarna@akademiamddp.pl | www.akademiamddp.pl