Pracownia Edukacji Elementarnej

Zadania Pracowni:

  1. rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, instytucji i organizacji korzystających z oferty Ośrodka;
  2. projektowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustalonymi potrzebami;
  3. konstruowanie i realizowanie programów edukacyjnych;
  4. opracowywanie, opiniowanie oraz upowszechnianie materiałów metodycznych i innych, wspierających rozwój zawodowy nauczycieli;
  5. współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji;
  6. realizowanie zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły i placówki oświatowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący;
  7. upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;
  8. udostępnianie informacji pedagogicznej;
  9. promowanie działań Ośrodka w środowisku lokalnym.

Pracownia realizuje wymienione wyżej zadania w szczególności w obszarze kompetencji metodycznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Skład Pracowni:

Wioletta Wodnickakierownik Pracowni
W.Wodnicka@odn.zgora.pl
Grażyna Jakubczyk G.Jakubczyk@odn.zgora.pl
Jan Kostyszak J.Kostyszak@odn.zgora.pl
Danuta Mroczyk D.Mroczyk@odn.zgora.pl