MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO UCZENIA SIĘ

I. Uzasadnienie potrzeby realizacji Programu

Współczesna szkoła powinna sprzyjać wielostronnemu rozwojowi ucznia. Warunkiem sukcesu edukacyjnego młodego człowieka jest ukształtowanie jego wewnętrznej motywacji do uczenia się, odpowiedzialności za efekty własnej pracy oraz uzyskanie wsparcia nauczycieli w zakresie planowania jego kariery edukacyjnej.

Wymagania stawiane szkołom/placówkom, a wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zakładają, że uczniowie mają mieć wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Mają czuć się odpowiedzialni za własny rozwój, uczyć się od siebie wzajemnie. Placówka natomiast winna stosować nowatorskie rozwiązania służące ich rozwojowi.

Realizacja naszego Programu ma wspierać nauczycieli w spełnianiu przytoczonych wyżej wymagań stawianych szkołom/placówkom przez nadzór pedagogiczny. Program ma wskazać nauczycielom kierunki zmian w organizacji i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Nauczyciel jest równocześnie dydaktykiem i wychowawcą. W motywowaniu uczniów ważna jest osobista motywacja nauczyciela, jego stosunek do siebie i wychowanków, kompetencje do pracy z ludźmi. Jeśli lubi uczniów i potrafi z nimi rozmawiać, łatwiej będzie mu wzbudzić ich ciekawość i zaangażować w określone działania.

W założeniu, Program ma wspierać nauczycielskie działania w zakresie planowania sposobów osiągania celów, podnoszenia efektywności kształcenia, a w rezultacie – wpływania na edukacyjny sukces uczniów.

II. Cele ogólne

 • Pogłębianie wiedzy o uwarunkowaniach uczenia się.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zróżnicowanej i zindywidualizowanej metodyki nauczania.
 • Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie nauczania-uczenia się i badania osiągnięć uczniów.

III. Zakładane efekty

 • Nauczyciele znają i wykorzystują w procesie dydaktyczno-wychowawczym współczesne koncepcje uczenia się (m.in. koncepcję uczącego się mózgu, teorię inteligencji wielorakich, stylów percepcyjnych itp.).
 • Nauczyciele znają i stosują różnorodne techniki motywujące uczniów do uczenia się.
 • Nauczyciele racjonalnie planują i organizują proces dydaktyczno-wychowawczy ukierunkowany na osiąganie wyznaczonych celów edukacyjnych, podnoszenie efektywności kształcenia.

Produkty powstałe w wyniku realizacji Programu

 • zmodyfikowane plany pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz PSO
 • zestaw zadań kształtujących (np. karty pracy, mapy pamięci itp.)
 • katalog metod aktywizujących uczniów w procesie uczenia się
 • przykładowe plany metodyczne
 • narzędzia badania osiągnięć uczniów

Wartości dodane:

 • wzrost świadomości wartości edukacji
 • wzrost samodzielności uczniów w kreowaniu własnego rozwoju
 • wzrost nowatorstwa pedagogicznego nauczycieli

IV. Przedsięwzięcia/działania

Lp. Zakres tematyczny Sposób realizacji/
proponowana
liczba godzin
Efekty
1. Wokół motywacji…

seminarium (obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli)

4

 • znajomość istoty, rodzajów i źródeł motywacji działania/uczenia się
 • umiejętność stosowania zasad i różnych modeli motywacji
2. Profesjonalny warsztat
pracy nauczyciela
warsztaty (obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli)

4

 • znajomość nowoczesnych aspektów planowania dydaktycznego, metodyki nauczania i oceniania
 • umiejętność planowania sekwencji lekcji
3. Motywujące komunikowanie się z uczniami  warsztaty

4-6

 • znajomość zasad i nowoczesnych modeli sprawnej komunikacji
 • umiejętność stosowania różnych narzędzi komunikacji
4. Jak się uczyć? warsztaty dla nauczycieli i uczniów

4 + 4

 • znajomość technik uczenia się (szybkiego czytania, efektywnego notowania, mnemotechnik)
 • umiejętność ich stosowania w dydaktyce dnia codziennego
5. Indywidualizacja nauczania/uczenia się a motywowanie uczniów warsztaty

4-8

 • znajomość różnych aspektów, sposobów indywidualizacji procesu nauczania/uczenia się
 • umiejętność planowania zindywidualizowanego procesu uczenia się
6. Nowoczesne rozwiązania metodyczne a motywowanie uczniów warsztaty (w zespołach międzyprzedmiotowych)

8 + 8

 • znajomość nowoczesnych metod aktywizujących, motywujących uczniów do pracy oraz uwarunkowań modeli pracy we współpracy
 • umiejętność tworzenia autorskich planów metodycznych
7. Motywujące ocenianie
(kryterialne, holistyczne, kształtujące)
warsztaty (w zespołach międzyprzedmiotowych)

8 + 8

 • znajomość zasad oceniania kryterialnego, holistycznego i kształtującego
 • umiejętność ich stosowania w badaniu osiągnięć uczniów
 • umiejętność konstruowania zadań kształtujących oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego
 • modyfikacja PSO
8. Lekcje otwarte z wykorzystaniem technik motywujących uczniów do uczenia się warsztaty

4

 • umiejętność konstruowania i modyfikowania planu metodycznego
 • umiejętność twórczej adaptacji zaprezentowanych rozwiązań metodycznych

 

V. Warunki realizacji Programu

 • czas trwania: 2 lata
 • elementy obowiązkowe Programu z uzasadnieniem: przedsięwzięcia 1-2 stanowią wprowadzenie w problematykę motywowania oraz założenia nowoczesnej dydaktyki, dlatego stanowią element obowiązkowy; pozostałe propozycje mogą być realizowane zgodnie z potrzebami szkoły/placówki
 • sposób korzystania z oferty: do 15 osób w grupie warsztatowej
 • zajęcia odbywać się będą w siedzibie szkoły.

VI. Monitorowanie efektów

Autorom i realizatorom Programu zależy na wysokim poziomie zajęć realizowanych w ramach zaplanowanych form doskonalenia. Podstawą oceny całości Programu będzie szczegółowa analiza stopnia realizacji zakładanych celów form doskonalenia, a co za tym idzie, celów Programu, jakości i atrakcyjności poszczególnych zajęć oraz przydatności nabytej wiedzy w pracy nauczycieli. Wszystkie opinie uczestników będą szczegółowo analizowane przez realizatorów Programu i wykorzystywane do ewentualnej modyfikacji treści, problematyki, form oraz metod prowadzonych zajęć – w zależności od oczekiwań naszych klientów.

Autorom Programu zależy, by wyniki ewaluacji sumatywnej pozwoliły stwierdzić, iż w opinii zdecydowanej większości uczestników poziom spełnienia ich oczekiwań, jakości poszczególnych zajęć oraz przydatności nabytej wiedzy w pracy zawodowej był wysoki.

Autorzy Programu: Lucyna Miś-Ciągło
Wioletta Wodnicka
Sławomir Głowacki