JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLU

Wspomaganie nauczycieli wychowania przedszkolnego w przygotowaniu do realizacji zajęć z języka obcego w grupach przedszkolnych

I. Uzasadnienie potrzeby realizacji Programu

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego z 30 maja 2014 r., której celem jest wprowadzenie od września 2017 roku obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przygotowania w najbliższej przyszłości kadry dydaktycznej przedszkoli do realizacji tego zadania. Wiąże się to z uzyskaniem przez nauczycieli wychowania przedszkolnego uprawnień do prowadzenia zajęć językowych w grupach przedszkolnych.

Nauczyciele przedszkoli, aby prowadzić zajęcia językowe, będą zobligowani posiadać certyfikat znajomości języka obcego co najmniej na poziomie B2 oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego. Aby umożliwić nauczycielom spełnienie tych wymagań, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze proponuje im uczestnictwo w kursach językowych na różnych poziomach zaawansowania oraz kusy doskonalące z zakresu metodyki wczesnego nauczania języków obcych.

II. Cel główny:

 • doskonalenie umiejętności w zakresie znajomości języka obcego (angielskiego, niemieckiego) na różnych poziomach zaawansowania wg skali biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

III. Zakładane efekty

Po realizacji Programu nauczyciel wychowania przedszkolnego:

 • jest przygotowany do egzaminu B2 wg ESOKJ/ dysponuje lepszą znajomością  środków językowych oraz umiejętności  umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim/ niemieckim (w zależności od poziomu wyjściowego, ustalonego na podstawie testu poziomującego);
 • posiada podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie realizacji zajęć językowych w grupach przedszkolnych.

Produkty powstałe w wyniku realizacji Programu:

 • materiały (zestawy słownictwa, ćwiczeń rozwijających poszczególne sprawności językowe) pomocne w uczeniu się języka obcego;
 • materiały pomocne w realizacji zajęć językowych z dziećmi (wierszyki, piosenki, rymowanki itp.).

Wartości dodane:

 • wzrost świadomości własnych potrzeb językowych wśród uczestników szkoleń;
 • większa liczba dzieci objętych edukacją językową.

IV. Przedsięwzięcia/działania

Lp. Zakres tematyczny Sposób realizacji/ proponowana liczba godzin Efekty
1. Środki leksykalno-gramatyczne oraz sprawności językowe wg ESOKJ Kursy Językowe standardowe na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2

60

Przyrost wiadomości i umiejętności w zakresie posługiwania się danym językiem obcym
2. Środki leksykalno-gramatyczne oraz sprawności językowe wg ESOKJ Kursy Językowe intensywne na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2

90

Przyrost wiadomości i umiejętności w zakresie posługiwania się danym językiem obcym
3. Metodyka wczesnego nauczania języka obcego Kursy doskonalące

12

Znajomość podstawowych zasad wczesnego nauczania języka obcego, stosowanie pomocy i materiałów metodycznych w realizacji zajęć językowych w grupach przedszkolnych.
4. Metodyka wczesnego nauczania języka obcego Konsultacje indywidualne i zespołowe

wg potrzeb

Możliwość wyjaśnienia wątpliwości, uzyskania porady eksperta w bezpośredniej rozmowie

V. Warunki realizacji Programu

 • czas trwania: 2 lata;
 • 1 lub 2 propozycja stanowią element obowiązkowy; pozostałe mogą być realizowane zgodnie z potrzebami placówki;
 • sposób korzystania z oferty – do 12 osób w grupie szkoleniowej,
 • miejsce szkoleń: w ODN lub na terenie danej JST,

VI. Monitorowanie efektów
Autorkom i realizatorom Programu zależy na wysokim poziomie zajęć oraz satysfakcji uczestników szkoleń. Wszystkie opinie uczestników będą szczegółowo analizowane przez realizatorów Programu i wykorzystywane do ewentualnej modyfikacji treści, problematyki, form oraz metod prowadzonych zajęć. Podstawą oceny całości Programu będzie szczegółowa analiza stopnia realizacji zakładanych celów, jakości i atrakcyjności poszczególnych zajęć oraz przydatności nabytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej nauczycieli przedszkoli.

Autorki Programu: Lidia Bugiera, Magdalena Szendi