Nauczyciele – doradcy metodyczni zapraszają!

Od października 2019 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli wykonują swoje czynności nauczyciele – doradcy metodyczni.

Ich zadaniem jest wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • rozwijaniu umiejętności metodycznych,
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
  • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciele – doradcy metodyczni realizują swoje zadania przez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji;
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Doradcy metodyczny w ODN w Zielonej Górze

Na stronie internetowej Ośrodka sukcesywnie pojawiać się będzie oferta szkoleń doradców metodycznych.