REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH W RAMACH AKADEMII JĘZYKOWEJ ODN
PRZY OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w kursach językowych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.
 2. Każdy Uczestnik kursów językowych jest zobowiązany zapoznać się i pisemnie poświadczyć, że niniejszy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

§2. Zasady uczestnictwa w kursach językowych

 1. Cena kursui obejmuje: realizację 60 godzin lekcyjnych, materiały przygotowane przez lektora, bezpłatny test poziomujący, testy kontrolne oraz nadzór organizacyjno – dydaktyczny.
 2. Możliwe jest uiszczenie opłaty jednorazowo lub w dwóch ratach.
 3. Zajęcia prowadzone są w grupach 8 – 10 osobowych. Nabór do grup odbywa się z uwzględnieniem poziomu zaawansowania językowego Uczestnika kursu wg skali biegłości językowej ESOKJ.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć – z wyjątkiem rozpoczynania nauki języka od podstaw -  przeprowadza się testy poziomujące.
 5. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz w okresie lipca i sierpnia.
 6. Od Uczestników kursów oczekuje się regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 7. Organizator kursów nie bierze odpowiedzialności za indywidualne postępy w nauce Uczestnika kursu.
 8. Zabrania się osobom, które nie są Uczestnikami kursu językowego, uczestniczenia w zajęciach.
 9. Organizator kursów gwarantuje zachowanie należytej staranności lektorów w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć językowych.
 10. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany osoby lektora w trakcie trwania kursu,  z ważnych powodów organizacyjnych.
 11. W przypadku nieobecności lektora Organizator zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do odwołania zajęć oraz odrobienia ich w ustalonym ze Słuchaczami terminie.
 12. Czasowa nieobecność Uczestnika na kursie nie uprawnia do zwrotu, zmniejszenia wysokości opłaty lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs.
 13. W przypadku nieuruchomienia kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub z powodu siły wyższej, Słuchaczowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 14. W przypadku zmniejszenia się w trakcie realizacji kursu liczby Uczestników w grupie do mniej niż 8 osób, Organizator zastrzega sobie prawo zaproponowania słuchaczom nauki w innej grupie na tym samym poziomie językowym lub do rozwiązania grupy z dokonaniem proporcjonalnego zwrotu wniesionej opłaty.
 15. Po zakończeniu kursu Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z opisem postępów w nauce i zrealizowaną liczbą godzin nauki.

§3. Postanowienia ogólne końcowe

 1. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie przez organizatora kursów danych osobowych Uczestnika i korzystanie z nich w kontaktach ze Słuchaczami.

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax