Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, uczących obecnie w klasie drugiej, do realizacji kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki". Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI. Projekt został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów.

Nauczyciele, którzy podejmą decyzję o udziale w projekcie, proszeni są o nadsyłanie wypełnionych deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2017 (oryginał pocztą). Deklaracja uczestnictwa w szkoleniach dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejdeklaracja uczestnictwa szkoły - e-mailem, a oryginałów pocztą na adres:

Danuta Mroczyk, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15 a, 65-031 Zielona Góra

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” 2017/18

Propozycje zawarte w projekcie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie (jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych).

W trakcie wdrażania projektu rodzice/opiekunowie będą mogli także pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia.

Cele programu:

 1. nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
 2. nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Opis funkcjonowania programu

Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.
Treści nauczania są zgodne z założeniami nowej podstawy programowej. Obejmują wszystkie edukacje, tym samym umożliwiają nauczycielowi włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowano scenariusze zajęć na każdy miesiąc oraz bardzo bogatą bazę pomysłów do realizacji przez nauczyciela w dowolnym czasie.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie, której zdobywają założone umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.

Nauczyciel otrzymuje zestaw materiałów dydaktycznych oraz Przewodnik zawierający szczegółowo opracowane scenariusze zajęć i materiały wspierające. Wszystkie materiały dla ucznia i jego rodziców oraz nauczyciela są bezpłatne.

Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak ważne są pieniądze w życiu rodziny”. W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej.
Podczas wdrażania programu rodzice/opiekunowie będą mogli pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia.

Najistotniejsze umiejętności nabyte przez uczniów podczas realizacji programu

Uczeń:

 • rozwinie umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz zwiększy swoją wiedzę na temat bezpiecznego ich przechowywania;
 • pozna znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, mennica, emisja, dług, lokata, karta płatnicza, konto, debet, kredyt, odsetki, inwestor, bankowiec, lokata, bankomat, saldo, obligacja, podatki;
 • pozna wartość i potrzebę pracy oraz wartość nabywczą pieniędzy;
 • zapozna się ze sposobami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki;
 • pozna pojęcia: recykling, segregacja odpadów, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie domowego budżetu, bogactwo, skarby, dobro narodowe;
 • utrwali wiedzę dotyczącą wpływu reklamy na zachowanie konsumenta;
 • utrwali wiedzę i umiejętność bezpiecznego zachowania się wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.


Rodzice:

 • podejmą rozmowy z dziećmi z zakresu gospodarowania finansami i bezpiecznych zachowań,
 • poznają sposoby kształtowania u dzieci umiejętności dotyczące gospodarowaniem finansami.


Nauczyciele

 • włączą do zajęć dydaktycznych prowadzonych w klasie II i III zagadnienia z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu „Od grosika do złotówki”.

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym. Nie jest wymagana żadna dodatkowa sprawozdawczość.

Harmonogram projektu:

 • czerwiec - wrzesień 2017 – nabór uczestników projektu (nauczyciele klas drugich w roku szkolnym 2017/18, liczba miejsc jest ograniczona),
 • październik - listopad 2017 – szkolenie nauczycieli (5 godz.),
 • październik - grudzień 2017 – spotkania informacyjne nauczycieli z rodzicami,
 • grudzień 2017, styczeń - czerwiec 2018, wrzesień - grudzień 2018 – wdrażanie projektu.

 

Grosik - List do dyrektora szkoły

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax