DIAGNOZA STANU OŚWIATY w MIEŚCIE/GMINIE/POWIECIE

Dokument ma charakter diagnostyczny, obejmujący wieloletnią analizę funkcjonowania sieci przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie danego Miasta/Gminy/Powiatu pod kątem ekonomiki i jakości kształcenia oraz potencjału i rezerw tkwiących w gminnym/powiatowym systemie oświaty. Dokument formułuje rekomendacje ekspertów do prowadzenia bieżącej polityki oświatowej na poziomie lokalnym.

Metodologia opracowania dokumentu zakłada:

 • obiektywne, niezależne i eksperckie spojrzenie na zjawiska charakteryzujące funkcjonowanie oświaty w Mieście/Gminie/Powiecie;
 • wykorzystanie trafnie dobranych i rzetelnych wskaźników realizacji zadań oświatowych
 • pochodzących z różnorodnych źródeł informacji (SIO, SEO, EWD, OKE, GUS, SAS, ORE, dane JST, badania własne);
 • możliwość przeprowadzenia dodatkowych wywiadów i konsultacji z grupami interesariuszy.

Diagnoza zawiera następujące elementy:

 • analizę stanu realizacji zadań oświatowych w oparciu o rzetelne wskaźniki;
 • analizę miejskiej/gminnej/powiatowej sieci szkolnej;
 • prognozy demograficzne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • analizę sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę;
 • wskazanie rezerw tkwiących w systemie oświaty w Mieście/Gminie/Powiecie;
 • analizę opłacalności przekazywania podmiotom zewnętrznym wybranych zadań Miasta/Gminy/Powiatu związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych (np. prowadzenie stołówek, sprzątanie w szkołach);
 • analizę kosztów funkcjonowania obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych;
 • rekomendacje dotyczące kierunków działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół oraz
 • wydatków finansowych przeznaczanych na utrzymanie sytemu oświaty w Mieście/Gminie/Powiecie;
 • rekomendacje dotyczące kierunków polityki oświatowej gminy/powiatu w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej, doskonalenia kadr i rozwoju bazy edukacyjnej.

Wnioski i rekomendacje zawarte w DIAGNOZIE STANU OŚWIATY W MIEŚCIE/GMINIE/POWIECIE stanowią źródło wskazówek dla władz do podejmowania decyzji związanych z:

 • ewentualnymi zmianami w sieci szkół i placówek oświatowych oraz sposobu ich funkcjonowania;
 • wyzwaniami demograficznymi;
 • racjonalizacją wydatków oświatowych;
 • usprawnianiem zarządzania systemem oświaty;
 • realizowaniem polityki edukacyjnej Miasta/Gminy/Powiatu;
 • poprawą efektywności realizacji zadań oświatowych;
 • wykorzystaniem możliwości pozyskania dodatkowych środków na zadania oświatowe.

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax