I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów Twórczo, inspirująco, nowocześnie… – jak było?

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował 12 marca 2019 r. konferencję Twórczo, inspirująco, nowocześnie… I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów, której głównym celem było kształtowanie kultury humanistycznej, upowszechnianie skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych. Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.
Przedsięwzięcie to zapoczątkowało cykl corocznych konferencji, inspirujących nauczycieli do uczenia się i poszukiwania nowatorskich rozwiązań metodycznych, sprzyjających podnoszeniu efektywności kształcenia. W tegorocznej konferencji uczestniczyło 178 osób, w tym nauczyciele języka polskiego oraz dyrektorzy szkół z województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, specjalizujący się w popularyzowaniu języka ojczystego, jak i nauczyciele różnych etapów kształcenia, prezentujący przykłady dobrej praktyki w zakresie sztuki nauczania przedmiotu. Swoją obecnością spotkanie uświetnili: Pan Łukasz Porycki – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pani Tatiana Janiak – Wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Pani Bożena Mania – Prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze oraz konsultanci i doradcy metodyczni z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wszystkich gości powitali organizatorzy konferencji – Pani Lidia Bugiera, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Pani Marzanna Uździcka, profesor UZ, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej.

Po uroczystym otwarciu konferencji głos zabrał Pan Łukasz Porycki – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, który życzył nauczycielom, aby forum okazało się miejscem wymiany doświadczeń. Wicemarszałek wspomniał o atrakcyjnym systemie stypendialnym, klasach licealnych pod patronatem uniwersyteckim, tworzeniu nowych kierunków kształcenia, odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Pierwszą prelegentką była pani dr Wioletta Kozak, Kierownik Wydziału Egzaminu Maturalnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, współautorka podstawy programowej języka polskiego, wybitny specjalista z zakresu retoryki, dydaktyki szczegółowej. W swojej prezentacji – Jak czytać utwory literackie i teksty kultury na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej? odniosła się do kompetencji interpretacyjnych w świetle nowej podstawy programowej. Wskazała także przykłady rozwiązań metodycznych w pracy z tekstem literackim oraz z tekstem kultury.

Kolejne wystąpienie – Retoryka na co dzień i od święta – dotyczyło zagadnień retorycznych i ich miejsca w podstawie programowej języka polskiego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Dr Iwona Pałucka-Czerniak z Uniwersytetu Zielonogórskiego przypomniała historię retoryki, typy perswazji w ujęciu różnych badaczy, jej cele społeczne oraz przykłady. Niezwykle cenne okazały się materiały filmowe ilustrujące wskazane zagadnienia oraz przykłady zadań dla uczniów.

W prezentacji pod tytułem Jak oswoić egzaminacyjny stres dr Anita Famuła-Jurczak przybliżyła uczestnikom konferencji pojęcie stresu, jego fazy i przyczyny. Omówiła sposoby, strategie oraz style radzenia sobie z egzaminacyjnym stresem, wskazała działania, jakie należy podjąć w pracy z uczniami.

Przykłady dobrych praktyk przedstawiła jako pierwsza pani mgr Danuta Andrynowska-Chruściel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie w wystąpieniu pt. Inspirować, nie blokować! O sposobach rozwijania uczniowskiej kreatywności. Głównym celem prezentacji było pokazanie możliwości i sposobów pobudzenia kreatywności uczniów, by stali się otwarci i aktywni. Twórcze zabawy, różne warianty gier plastyczno-dramatycznych (gry planszowe, „literackie” biura podróży), „lekturowe jednodniówki”, gra time line pokazały, jak wyrwać literaturę z jej przedmiotowego kontekstu, oswoić ją i obłaskawić.

W kolejnym wystąpieniu pt. Garść pomysłów na lekcje powtórzeniowe pani mgr Irena Sauter ze Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim zaprezentowała wiele rozwiązań metodycznych pod hasłem „Zabawa czyni mistrza”. Poruszyła jednocześnie istotne zagadnienia związane z neurodydaktyką, wskazując na potrzebę nauczania przyjaznego uczniowi. Lekturowy „Piotruś”, apki, skojarzenia, rzut piłeczką, drama, przekład intersemiotyczny, „poszukiwany-poszukiwana”, rapowanie – to tylko niektóre z prezentowanych przykładów usprawniania pamięci.

Zgodnie z założeniami, konferencja była forum wymiany wiedzy, doświadczeń, poglądów osób związanych z „dydaktyką dnia codziennego”. Różnorodność tematyczna wystąpień, liczne przykłady dobrej praktyki pokazały, że tematyka tegorocznego forum spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników, na co wskazywały opinie zawarte w ankietach ewaluacyjnych. Konferencja dowiodła, że w kolejnych latach warto kontynuować wskazaną formę doskonalenia zawodowego, poszukiwać nowych rozwiązań metodycznych i terminologicznych, doprecyzowujących wciąż niezgłębione meandry polskiej dydaktyki szczegółowej.

Zapraszamy do zapoznania się z pokonferencyjnymi materiałami.

  1. Jak czytać utwory literackie i teksty kultury na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej? – dr Wioletta Kozak, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  2. Retoryka na co dzień i od święta – dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
  3. Jak oswoić egzaminacyjny stres – dr Anita Famuła-Jurczak, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  4. Inspirować, nie blokować! O sposobach rozwijania uczniowskiej kreatywności – Danuta Andrynowska-Chruściel, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie
  5. Garść pomysłów na lekcje powtórzeniowe – Irena Sauter, Szkoła Podstawowa w Bytomiu Odrzańskim

Linki do filmów:

  1. Jak czytać utwory literackie i teksty kultury na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej? – dr Wioletta Kozak, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  2. Retoryka na co dzień i od święta – dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego