Autorzy scenariuszy lekcji/zajęć poszukiwani!

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze poszukuje autorów scenariuszy lekcji/zajęć do wykorzystania przez nauczycieli, którzy pracują z uczniami z Ukrainy.

Zadaniem autora będzie opracowanie scenariusza wybranej lekcji/zajęć według zamieszczonego szablonu.  Opracowany scenariusz w formie elektronicznej wraz z załącznikami należy przesłać na adres: poczta@odn.zgora.pl do dnia 15.07.2024 r. Z każdym autorem scenariusza, który zostanie przyjęty do druku, ODN w Zielonej Górze podpisze umowę autorską. Za wykonane dzieło autor otrzyma wynagrodzenie.

Poszukujemy propozycji scenariuszy z zakresu:

 • wychowania przedszkolnego,
 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • j. polskiego (wszystkie typy szkół),
 • j. polskiego jako obcego (wszystkie typy szkół),
 • j. angielskiego (wszystkie typy szkół),
 • j. niemieckiego (wszystkie typy szkół),
 • innych języków nowożytnych (wszystkie typy szkół),
 • matematyki (wszystkie typy szkół),
 • fizyki (wszystkie typy szkół),
 • przyrody,
 • biologii (wszystkie typy szkół),
 • chemii (wszystkie typy szkół),
 • historii (wszystkie typy szkół),
 • informatyki (wszystkie typy szkół),
 • techniki,
 • muzyki,
 • plastyki,
 • wychowania fizycznego (wszystkie typy szkół),
 • zajęć z wychowawcą (wszystkie typy szkół),
 • zajęć rewalidacyjnych (wszystkie typy szkół),
 • zajęć logopedycznych (wszystkie typy szkół),
 • zajęć socjoterapeutycznych (wszystkie typy szkół),
 • zajęć resocjalizacyjnych (wszystkie typy szkół),
 • zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wszystkie typy szkół).

Informacje dla autorów:

 1. Nadesłane scenariusze zostaną poddane recenzji, po której autor będzie zobowiązany nanieść wskazane przez recenzenta ewentualne poprawki.
 2. Scenariusze powinny być poprawne pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym. Ogólnie przyjęte skróty, oznaczenia i symbole powinny być ujednolicone.
 3. Objętość scenariusza wraz z załącznikami (kartami pracy) powinna mieścić się w zakresie 5-7 stron formatu A4, tj. nie więcej niż 12 500 znaków ze spacjami. Tekst powinien być napisany jednostronnie, czcionką 12 punktów, Arial, z zachowaniem marginesów i pojedynczego odstępu między wierszami.
 4. Tabele powinny być przygotowane w tym samym edytorze, co tekst zasadniczy. Materiały ilustracyjne (rysunki, fotografie) powinny być w plikach JPG oraz mieć uregulowaną kwestię praw autorskich. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, grafik, zdjęć, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 5. Złożone scenariusze lekcji/zajęć nie mogą być wcześniej opublikowane, ani w tym samym czasie złożone do innych wydawnictw.
 6. Bibliografię należy podać na końcu scenariusza w następujący sposób: dla książek: autor, tytuł, wydawnictwo, miasto, rok; dla czasopism: autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma/nr/rok, strony.
 7. Notka biograficzna o autorze powinna zawierać: tytuł zawodowy/stopień naukowy, miejsce pracy, pełnioną funkcję itp.
 8. Nadesłany materiał należy uzupełnić o informacje kontaktowe: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon.

Więcej informacji udzielają:
Katarzyna Kochan, k.kochan@odn.zgora.pl, 68 3286431;
Maria Furtak, m.furtak@odn.zgora.pl, 68 3286431.

Szablon scenariusza [link]

Ogłoszenie BIP [link]

Skip to content