Sprawozdanie z konferencji – Polska to moja ojczyzna

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, włączając się w kalendarz Samorządowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zorganizował w dniu 25 kwietnia 2018 r., w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, konferencję Polska to moja ojczyzna. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole.

Była ona adresowana do dyrektorów oraz kadry pedagogicznej szkół i placówek województwa lubuskiego. Przedsięwzięcie objęły honorowym patronatem: pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty.

W pierwszej części konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów zaproszonych gości. Na początku wystąpiła pani dr Olga Napiontek, prezes Fundacji Civis Polonus w Warszawie. W swoim wystąpieniu Kompetencje obywatelskie – czym są i w jaki sposób można je kształtować w szkole? omówiła pięć kluczowych dla demokracji kompetencji: umiejętność zabierania głosu, umiejętność współpracy, krytyczna postawa, gotowość do protestu, gotowość do brania odpowiedzialności za siebie i innych. Ponadto zaprezentowała najnowsze wyniki badań na temat demokracji w szkole oraz wskazała interesujące pomysły na edukację obywatelską w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kolejny wykład pt. Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w ujęciu praktycznym – metody, środki, inspiracje wygłosił pan mgr Rafał Wesołowski, prezes zarządu Fundacji Lubuska Inicjatywa Pozarządowa. Jako wieloletni nauczyciel historii, dyrektor szkoły i pasjonat grup rekonstrukcyjnych zaprezentował niekonwencjonalne i atrakcyjne sposoby realizowania treści wychowania patriotycznego i obywatelskiego w szkole, w tym także w pracy z tzw. “trudną” młodzieżą.

Trzecim występującym był dr inż. Grzegorz Bazydło – harcmistrz, komendant Lubuskiej Chorągwi ZHP. Jego wykład Wychowanie patriotyczne w ZHP – doświadczenia, refleksje, wyzwania ukazał proces wychowania w organizacji w kontekście jej struktur, obowiązujących praw i wspólnych z młodzieżą poszukiwań programowych i metodycznych.

W dalszej części programu konferencji znalazły się: występ Orkiestry Smyczkowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze oraz międzypokoleniowy panel dyskusyjny pod hasłem Czym dla mnie jest patriotyzm?.

Konferencja zakończyła się wręczeniem nagród i wyróżnień 13 laureatom konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Polska to moja ojczyzna, realizowanego przez ODN także w ramach obchodów tej, tak ważnej dla naszego kraju, rocznicy.

W konferencji uczestniczyło 120 osób.

Przedsięwzięcie było zorganizowane przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w tym w całości finansowane z budżetu samorządu województwa.

Jolanta Radczyc